MTÜ Eesti Naabrivalve arengukava 2021-2031

 
MTÜ Eesti Naabrivalve on 05. mail 2000 kodanikualgatuse korras asutatud ühing, mille laiemaks eesmärgiks on tõsta elanike turvalisust kodudes ja nende lähemas ümbruskonnas elanike endi aktiivse tegutsemise tulemusel.

Oma põhikirja järgsete ülesannete täitmiseks aitab ühing kaasa elukeskkonna turvalisusega tegelevate mittetulundusühingute ja liikumiste tekkele ning nende tegevusele, suurendab ennetusele suunatud teadlikkust, annab välja infomaterjale ja korraldab koolitusi ning arendab koostööd riigi- ja kohalike omavalitsuste, politsei ning teiste asutustega.
 

I Missioon


MTÜ Eesti Naabrivalve rolli Eesti ühiskonnas määratlevaks missiooniks on aidata kaasa igaühe kodu ja naabruskonna turvalisuse tagamisele.
 

II Visioon

 

Ühingu visiooniks aastani 2031 on:
 

Ühing on juhtiv partner sidusate-, tugevate ja turvaliste kogukondade arendamisel;  ohtude, süütegude ja õnnetuste ennetamisel; avaliku korra tagamisel; tõhusa reageerimise ning nutika järelvalve korraldamisel,  mille kaudu kasvab üldine turvalisus.
 

III Eesmärgid


Visiooni viib MTÜ Eesti Naabrivalve ellu kuue eesmärgi kaudu, mille täitmiseks planeeritakse igaks aastaks konkreetne tegevuskava.
 
1.    Naabrivalve piirkondades ennetatakse süütegusid, mille tulemusel tunnevad elanikud ennast naabrivalve piirkondades turvaliselt.

Eesmärgi täitmiseks me:
 • Elanikkonna teavitamine turvalise ruumiloome võimalustest. Anname praktilisi nõuandeid kuritegevuse ennetamiseks läbi elukeskkonna kujundamise.
 • Teeme teavitustööd, et suurendada elanike teadmisi ja oskusi kaitsta oma vara, kelmuse, lõhkumise ja õnnetuse eest.
 • Koolitame võimalike ohtude hindamise ja kuritegude ennetamise valdkonnas 100% kõik ühingu liikmetest  soovijad.
 • Vahetame oma sektorite liikmete vahel teavet naabrivalve parimatest praktikatest ja edulugudest.
 • Pakume erinevaid tehnilisi lahendusi ohtude ja õnnetuste korral kiirema abi korraldamiseks.
 • Jagame ühingu liikmetega koostööpartnerite kontakte, kes on valmis aitama leida parimaid tehnilisi lahendusi ühingu eesmärkide täitmiseks;
 • Tõhustame koostööd politsei, pääste ja korteriühistute liiduga elukeskkonna turvalisuse tõstmiseks.
 • Tõhustame koostööd Transpordiametiga seoses liiklusohutuse suurendamisega kogukonna tasemel (helkur, kiiruse ületamised, ohutu koolitee).
 • Naabrivalve piirkonna liikmetele abipolitseinikuks hakkamise võimaluste kohta informatsiooni jagamine.
 
2.    Vähemalt 60% elanikkonnast on valmis liituma Naabrivalvega (mõõdame Siseministeeriumi uuringu kaudu)

Eesmärgi täitmiseks me:
 • Teeme teavitustööd ning loome uuenduslikke võimalusi selgitamaks naabrivalve võimalusi kogukonna turvalisuse parandamiseks ja kuritegevuse ennetamiseks;
 • Tagame kõikidele huvilistele võimaluse alustada oma kodupiirkonnas naabrivalvega.
 • Fokusseerime teavitustööd sihtgruppide lõikes, arendades muuhulgas koostööd ka eakate klubide ja seltsidega.
 • Teeme sihistatud ja regulaarset ennetustööd elanikkonna teadlikkuse tõstmiseks süütegude ennetamisel.
 • Kaardistame piirkonnad, kus naabrivalve sektoreid ei ole loodud. Kui sellistesse piirkondadesse naabrivalve piirkond tekib, siis on tõenäoliselt huvi naabrivalvega liituda ka teistel lähipiirkonna elanikel.
 • Julgustame oma sõnumites inimesi politseile õigusrikkumistest teada andma, et väheneks kuritegevuse latentsus, ning lahendama omal initsiatiivil kogukonda häirivad kuid politsei sekkumist mittevajavad juhtumid.
 
3.    Naabrivalve usaldusväärus tõuseb vähemalt 80%ni

Eesmärgi täitmiseks me:
 • Osaleme ja veame eest aktiivselt turvalisust ja kodanikuühenduste tegevust toetavaid  algatusi ja arutelusid.
 • Korraldame koostöös partneritega ja kaasame aktiivselt kogukondi elukeskkonna turvalisust tõstvatesse tegevustesse.
 • Hoiame loodud sektorite tegevuse kestlikuna, hoides neid pidevat informeerituna ning kaasates ühingu tegemistesse.
 • Anname nii proaktiivselt kui ka reaktiivselt meedias teada ühingu eesmärkidest tulenevatest tegemistest ja edulugudest.
 • Kogukondade kaasamiseks kübernaabrivalvesse töötame välja Naabrivalve tegutsemise põhimõtted digikeskkonnas, mida keskkonna kasutajad järgima hakkavad. Välja on töötanud hea tava käitumisreeglid veebis, mis toetavad vastastikust lugupidamist ning austust veebis. Sh koostöö loomine veebipolitseinikega.
 
4.    Käivitame uusi algatusi ja teeme koostööd  turvalisuse valdkonnas tegutsevate institutsioonidega nii Eestis kui ka mujal maailmas

Eesmärgi täitmiseks me:
 • Pakume võimalusi turvalisest elukeskkonnast hoolivatele osapooltele, aidates naabrivalve liikmetel leida asjakohaseid partnereid ja vastupidi.
 • Otsime partnereid ühingu tegevuse jätkusuutlikuks rahastamiseks. Algatame ja osaleme erinevates turvalisust tõstvates projektides.
 • Osaleme turvalisusküsimustega tegelevate võrgustike töös.
 • Panustame  korrakaitse- ja päästetegevuses ohtude ennetamisele ja õnnetuste tagajärgede likvideerimisele.
 • Ühingu liikmete kaudu oleme aktiivselt kaasatud kohalike omavalitsuste töös turvalisuse küsimustes.
 
5.    Eelisarendame naabrivalve piirkondade loomist maismaa piirialadele.

Eesmärgi täitmiseks me:
 • Leiame lisaressursse tegevuse alustamiseks piirialadel.
 • Teeme suunatud teavitustöö naabrivalve võimalustest piirialade elanikele.
 • Alustame koostööd piirialadel tegutsevate asutuste ja organisatsioonidega (Sisekaitseakadeemia, merepäästeseltsid ja teised vabaühendused).
 • Koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga tõstame naabrivalve piirkonna liikmete teadlikkust toetades piirkonnapolitseiniku ja sektori liikmete vahelist suhtlust ning võimalusel ka regulaarsete kohtumiste toimumist.
 
6.    Lähisuhtevägivalla latentsuse vähendamine

Eesmärgi täitmiseks me:
 • Tõstame kogukonna liikmete teadlikkust lähisuhtevägivalla juhtumite korral  käitumiseks ja anname infot abi saamise võimalustest.
 • Osaleme ühinguna asjakohastes aruteludes ning teabepäevadel, näitamaks Naabrivalve võimalusi lähisuhtevägivalla vastases võitluses.
 

IV Arengukava elluviimine


Arengukavas seatud eesmärkide saavutamiseks kinnitab ühingu juhatus iga-aastase tegevuskava, arvestades eeloleva aasta eelarvet ning ühiskonna üldisi suundumusi.
 

Arengukava on koostatud ühingu liikmete poolt ja kinnitatud juhatuse otsusega  20.07.2021