Naabri pilk kaitseb naabri maist vara

14.11.2021
Väike-Maarja valla Vao küla on neljas küla Väike-Maarja vallas, mis on liitunud naabrivalvega. Kuidas toimib naabrivalve ning millest alustada, kui on soov end soovimatute külaliste eest kaitsta? Sellest räägib meile MTÜ Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari.

Väike-Maarja vald on üks vähima naabrivalve kaetusega piirkond maakonnas. Mida hindate põhjuseks olevat?
Lääne -Virumaal on kõige enam naabrivalvepiirkondasid Haljala vallas, kus on 11 piirkonda. Järgnevad Viru-Nigula ja Kadrina vald, kus kummaski on 6 piirkonda. Skaala väiksemasse otsa jäävad Tapa vald, kus on 3 piirkonda ja Rakvere linn, kus on 2 piirkonda. Väike-Maarja vallas on loodud 4 piirkonda: Nurme, Uus 1, Määri ja Vao, kus piirkondade keskmine majapidamiste arv on 16 liiget. Madal naabrivalvega kaetus Väike-Maarjas võib olla setod sellega, et kogukonna liikmed tunnevad end turvaliselt ja enamaks turvaalaseks koostööks ei ole vajadust leitud.

MTÜ Naabrivalve on tegutsenud juba 21 aastat. Meie vallas tegutsevad Nurme ja Uus 1 naabrivalve sektorid loodi aastal 2010, Määri 2016 ja Vao nüüd äsja sel aastal. Kas on ka võimalik, et naabrivalvest siiski palju ei teata?
Tõesti, ka see võib olla madala kaetuse üheks põhjuseks, et Naabrivalvest teatakse Väike-Maarja vallas vähe. Siinkohal tuleb ühingu otsa vaadata ja leida vastus küsimusele, et mida annaks ära teha, et seda teadlikkust tõsta. Arvestades, et 2020. aastal Siseministeeriumi tellitud „Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring!“ uuringust tuli välja, et 47% uuringus osalenud vastajatest olid valmis naabrivalvega liituma, siis selle järgi võiks positiivset potentsiaali olla veel küllaga ja seda ka Väike-Maarja vallas.

Kuidas naabrivalve üldse töötab?
Naabrivalve puhul on tegemist naabritevahelise ühise tegevusega kodukoha turvalisemaks muutmisel. Ühisesse tegevusse kaasatakse lisaks naabritele vajadusel veel politsei, kohalik omavalitsus ja Naabrivalve ühing. Nimetatud asutused ja ühingud on sarnaselt kogukonna liikmetega huvitatud, et elukeskkond oleks turvaline.

Kas see sisuliselt tähendab, et kui naabrit ei ole, viskad pilgu tema aeda, kas ei ole midagi kahtlast?
Jah, tõesti ka seda, et naabri äraoleku ajal naabri majapidamisel silm peal hoida, aga see ei ole peamine. Peamine on naabrivalve töö juures siiski tugevad sidemed kogukonna liikmete vahel, teadlikkus turvalise elukeskkonna loomisest ja varavasteaste varguste ennetamine.

Selgitage siis palun lugejale, mis see naabrivalve täpsemalt on ja keda sellega kaitstakse?
Naabrivalve pakub organiseeritud koostöövõrgustikku elanike kaasamiseks kohaliku kuriteoennetusalastesse tegevustesse. Peamise tegevusena toimub elanike poolne ennetustöö ja järelevalve nende naabruskonnas. Tegevuse mõte on inimestes esile kutsuda teadmistepõhine sisseharjunud sotsiaalne kontroll keskkonnas, kus nad elavad. Naabrite koostöö on piirkonna turvalisuse nurgakivi. Naabrivalve abil on elanikel lihtsam naabritega tuttavaks saada ja nii on kergem märgata võõraste kahtlast tegevust. Naabrivalve plakatid ja kleebised eristavad piirkonna ja teevad naabrite tegevuse nähtavaks ka võõrastele. Naabrivalvega liitumisel ei pea inimesed oma igapäevast elurütmi muutma, oluline on hoolida oma kodukohast, olla tähelepanelik ning oma võimaluste ja oskuste piires reageerida.

Enne ju kah, kui just lurjus ei ole, reageerid kuidagi naaberaias sündiva kahtlase tegevuse puhul. Milles on vahe, kui olla naabrivalve sektoris?
Naabrivalvet soovitatakse kui otstarbekat ja atraktiivset lahendust piirkondadele, kus elanikud soovivad oma naabruskonnas vähendada kogukonna toel kuritegevust. Tegemist on ennetamisstrateegiaga, mis on ülesehitatud kui kollektiivse kaitse tegevus avalikes huvides, ning oma olemuselt ei keskendu naabrivalve tegevus üksiku majapidamise kaitsele, vaid ennekõike on see suunatud kohaliku kogukonna turvalisuse suurendamisele.

Kas te tõesti arvate, et piisab kleepsust kirjaga „naaber valvab“ maja uksele ning kõik on kaitstud?
100% turvalisust ei ole olemas. Kui selline keskkond siiski üles ehitada, ei tahaks me sellises keskkonnas ilmselt enam elada. Loeb iga väike panus, mida kogukonna liikmed turvalisuse tõstmiseks ära teevad. Turvalisus tuleb tükk-tükihaaval üles ehitada, et saavutada parim võimalik tulemus. Turvalisus algab igaühest endast ja tugevast kogukonnast, kus inimesed üksteist näost-näkku tunnevad, koostööd teevad ja teineteisele naeratavad ning tere ütlevad. Naabrivalvega liitunud inimeste eesmärgiks ei ole
valvata kellegi vara. Selle eest, et vara alles püsiks, peab igaüks ikka ise hoolt kandma. Olulisel kohal on inimeste teadlikkus võimalikest realiseeruda võivatest ohtudest ning nende maandamise võimalustest. Siinkohal tulevadki appi Eesti Naabrivalve, politsei ja kohalik omavalitsus, kes nõustavad ja soovi korral koolitavad. Turvalise elukeskkonna koolitused on naabrivalve liikmetele tasuta. Alles kõige lõppu jää- vad tehnilised abivahendid, mis aitavad turvalisust parandada. Ükski kleebis, plakat, ega valvekaamera ei hoia ära õigusrikkumist. Naabrivalve puhul on tegemist ennetusstrateegiaga, mis aitab ennetada õigusrikkumistest tekkida võivaid ohte ning aitab neid läbi teadliku käitumise vähendada.

Kui suures piirkonnas saab naabrivalve sektori üldse teha?
Naabrivalvepiirkonna suuruse osas piiranguid ei ole. Naabrivalvega saab alustada vähemalt kahe naabri olemasolul ja suuruse piiranguks saab olla majapidamiste arv, kellega piirkonnavanem kontakti jõuab hoida. Täna on Eestis kõige suurem piirkond Rae vallas, kus liitunud majapidamiste arv on 118.

Kuidas toimub liitumine? Mis need eelnevad tegevused küla aktiivil võiks olla?
Naabrivalvega alustamise eelduseks on elanike huvi kodukoha turvalisuse parandamise vastu. Mõtet naabrivalvega liitumise kohta tuleks kõigepealt arutada oma naabritega. Alati võib nõu saamiseks pöörduda ka Naabrivalve ühingu poole, et leida parim võimalik viis alustamiseks. Naabrivalvet võib tutvustada näiteks külapäeval, ühistu koosolekul, postkasti pandud infolehel või naabrid oma hoovi kokku kutsuda ja ühiselt arutada – võimalusi on palju. Naabrivalvega liitumise korral valivad liitujad endi hulgast tulevase naabrivalve piirkonnavanema, kes esindab naabrivalve liikmeid võrgustiku liikmetega suhtlemisel. Ühingu kodulehelt saadud blanketil blankett-1.pdf (naabrivalve.ee)] tuleb täita nimekiri elanikest, kes soovivad naabrivalvega liituda ja see täidetud kujul ühingule edastada. Naabrivalve piirkond saab alguse ühingu poolt ettevalmistatud koostöölepingu sõlmimisest. Sellele kirjutavad alla liikmete esindaja, ehk piirkonnavanem, Naabrivalve tegevjuht, vallavanem ja politseijaoskonna juht.

Mis ülesanne on täita piirkonnavanemal?
Piirkonnavanem esindab naabrivalve liikmeid. Loob vajaduspõhise suhtluse võrgustiku (kohalik omavalitsus, politsei, Naabrivalve ühing) liikmete vahel ning informeerib neid naabrivalve piirkonnas toimuvast. Lisaks korraldab koostöös Naabrivalve ühingu, politsei või kohaliku omavalitsusega liikmetele koosolekuid või väljaõpet. Piirkonnavanema ülesandeks on organiseerida pärast lepingu allkirjastamist naabrivalve piirkonda tähistavate plakatite ülespanemine, et läbi selle ka võõrastele teada anda, et siin elavad tähelepanelikud naabrid, kes hoolivad, et nende elukeskkond oleks turvaline. Vajadusel teavitab politseid või kohaliku omavalitsuse kontaktisikut naabrivalve sektori liikmete tähelepanekutest, mis võivad olla tähtsad õigusrikkumiste ennetamiseks. Piirkonnavanema ülesandeks on ka naabrivalvepiirkonna liikmete arvestuse pidamine ja vajadusel kontaktandmete värskendamine, aga ka piirkonda uute liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine. Piirkonnavanem osaleb naabrivalve-alastel kogunemistel, näiteks ühingu üldkoosolekul, infopäevadel, ümarlaudadel jms. Kord aastas esitab MTÜ-le Eesti Naabrivalve piirkonna tegevusaruande.

Kui mõnel külavanemal või aktiivsel kodanikul tekkis huvi teid nüüd oma koosolekule rääkima kutsuda või soovib oma piirkonnas naabrivalve tööle panna. Mis on need kontaktid või kust need leiab?
Naabrivalvega liitumine maksab 10€ majapidamise kohta. Selle eest saab 4 naabrivalve plakatit ja igale majapidamisele infomapid kontaktide ja nõuannetega ning kollase kleebisega uksele või postkastile kirjaga „Naaber valvab“. Lisaks veel soovi korral tasuta koolitused. Juriidiliste isikute (külaselts, korteriühistu jne) puhul on liitumistasu 100€ sõltumata majapidamiste arvust. Aastamaksu ei ole.
Naabrivalve kohta leiab rohkem infot naabrivalve.ee.

Allikas: https://v-maarja.kovtp.ee/
Kristel Kitsing
toimetaja