• Ühingu 2018 aasta majandusaasta aruanne

MTÜ Eesti Naabrivalve
Majandusaasta aruanne
01.01.2018 – 31.12.2018

Aadress: Tatari 12, Tallinn 10116                                     Majandusaasta aruanne 2018 a. pdf
Registrikood: 80130248
Sidevahendid:                                                              

  • Tel: +372 6 522 522
  • GSM: +372 5 136 630
  • E-post: info@naabrivalve.ee 

TEGEVUSARUANNE 2018


Eesti Naabrivalve ühingu põhikirjalisi eesmärke täitsid 2018. aastal järgnevad peamised tegevusvaldkonnad:

1. Eesti Naabrivalve (ENV) ühingu arendamine;
2. Naabrivalve liikumise edendamine;
3. Koostööprojektid ja rahvusvaheline koostöö.
4. Üksi elavatele eakatele mõeldud häirenuputeenus
5. Kampaaniad Hea Naaber ja Hea Ametnik

Olulisemad ühingu rahastajad 2018. aastal olid: Siseministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet (tegevustoetus).

Ühingu juhatus ja töötajad

Ühingu tegevust korraldas neljaliikmeline juhatus (Tarmo Vaik, Veiko Randlaine, Tiina Ristmäe ja Lauri Tabur), kes valiti 27.04.2018 toimunud

üldkoosolekul. Juhatuse tööd juhtis juhatuse esimees Tiina Ristmäe. Aasta jooksul viidi läbi 11 juhatuse koosolekut. Juhatuse liikmed ühingu juhtimise eest tasu ei saanud.

Eesti Naabrivalve ühingus igapäevaselt töötavaid isikuid oli 2018. aastal 1. Teenuslepingu alusel osteti sisse raamatupidamise-, infospetsialistija projektijuhi teenust. Lisaks ühingu töötajatele aitasid eesmärkide täitumisele igapäevaselt kaasa ühingu liikmed, andes vabatahtlikuna panuse oma kodukoha turvalisuse suurendamisel. Täname kõiki vabatahtlikke ühingu arengusse panustamast!

Eesti Naabrivalve ühingu arendamine

Jätkati naabrivalve uute sektorite loomist ja andmebaasi korrastamist. Sektorite loomine on läbi aasta jooksev tegevus. 2018 aastal loodi 11 uut naabrivalve sektorit, millega liitus 226 kodu.  Keskmiseks liikmete arvuks sektori kohta oli 20 majapidamist, mis on suurem võrreldes  möödunud astaga, mil antud näitaja oli 17. Uute sektorite liitumislepingud sõlmitakse 4  osapoole vahel, kus lepingu poolteks on Naabrivalve ühing, loodav piirkond, kohalik omavalitsus ja politseijaoskond. Läbi lepingupartnerite luuakse koostöövõrgustik piirkondliku turvalisuse tõstmiseks. Huvi naabrivalvega liitumise vastu on jätkuv.

Aasta jooksul uuendati naabrivalve liikmete kontaktandmeid, mis naabrivalve igapäevase tegevuse juures on olulise tähtsusega töövahend piirkondliku turvalisuse tõstmise protsessis. Uued sektorivanemad aidati elanikel leida 37 juba loodud sektorile, kus valdavalt esines olukord, et sektorivanem oli piirkonnast ära kolinud, aga ühingut ei olnud sellest informeerinud ja enda asemele elanike hulgast uut inimest määranud. Paljuski võtsid sellistel puhkudel sektorivanema rolli üle korteriühistud või külaseltsid. Ühingu poole pöörduti liikmete poolt, kui väljavahetamist vajasid naabrivalvepiirkonda tähistavad plakatid, mis näiteks loodusmõjude tõttu olid katki läinud või päikesest heledaks pleekinud. Olenemata sellest, et ühingu poolt plakatite vahetamise vajadusele regulaarselt tähelepanu juhitakse, esineb paraku selliseid pleekinud või purunenudplakateid siiski erinevates paikades veel, millest ühingut ei ole informeeritud või mida ühingu töötajad ei ole töö käigus veel märganud. Naabrivalve piirkonda tähistavad plakatid omavad kuritegevuse ennetustegevuse puhul preventiivset mõju ning muu hulgas ühendavad naabruskonda ja on võõrastele signaaliks turvalisest piirkonnast kui ka tugevast kogukonnast. Aasta jooksul paigaldati/asendati 139 naabrivalve plakatit. Eeltoodud lõigu puhul on tegemist järjepideva tööga.

2018 aastal jätkati Eesti Naabrivalve ühingule kuuluva infosüsteemi tehniliste arendustega. Arendus toob endaga kaasa ühingu haldusvõimekuse kasvu. Infosüsteem muudab kiiremaks ja tehniliselt kaasaegsemaks infovahetuse naabrivalve liikmetega. Edasiarendamist vajavad veel statistika ja raportite moodulid automatiseeritud aruannete genereerimiseks.

Ühingu töötajad osalesid ettekannetega mitmetel vabaühendustele,  politseiametnikele ja kohaliku omavalitsuse juhtidele suunatud täiendkoolitustel, seminaridel ja konverentsidel.

2018 aasta arendusprojektide hulgas oli kuriteoennetust puudutavate  koolitusmaterjalide edasiarendamine. Koolituste puhul oli fookuses elanike teadmiste tõstmine suunatult elukeskkonna turvalisusele: CPTED (Crime prevention through environmental design), CCI (Cutting Crime Impact) lõhutud akna teooria ja tegevusrutiini teooria jt, läbi sotsiaalse aktiivsuse kasvatamise ja varavastaste kuritegude ennetamise piirkonnas. Ühingu poolt viidi läbi  piirkondlikke koolitusi ja infopäevasid naabrivalve liikmetele. Aasta jooksul toimus 13 turvalisuse teemalist koolitust. Koolituste läbiviimise protsessi kaasati aktiivselt ka piirkonnapolitseinikud, kes muuhulgas toetasid võrgustiku võimestamist. Vastavalt vajadusele kaasati koolituste läbiviimise protsessi veel päästjad, kohaliku omavalitsuste esindajad ja valvesüsteemide spetsialistid. Näiteks koostöös Lääne-Harju politseijaoskonna ja Keila Linnavalitsusega viidi Lääne-Harju vallas ja Keila linnas läbi seminarid, kuhu kaasati naabrivalve sektorivanemad. Ühingu esindaja osales Omavalitsus liitude (Harjumaa, Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa ja Järvamaa) juurde loodud turvanõukogude töös, samuti Politsei- ja Piirivalveameti ja Päästeameti poolt korraldatud turvapäevadel ja messidel. Ühingu esindaja kuulub Politsei- ja Piirivalveameti eestvedamisel toimuva „Turvalise hoone märgise“ töögruppi ning Justiitsministeeriumi juurde loodud süüteoennetuse nõukogu kohalikusüüteoennetuse töörühma.

Naabrivalve liikumise edendamine

Naabrivalve ühingu liikmetele pakuti jätkuvalt võimalusi end koolitada, ühingu liikmetel on võimalik valida 16 erineva teema hulgast huvipakkuv koolitus. Läbi viidi peamiselt turvalisemate kogukondade ja turvalise elukeskkonna planeerimise teemalisi koolitusi. Elanikke informeeriti naabrivalve tegevustest kodulehe, sotsiaalmeedia (152 postitust), trükimeedia ning tele- ja raadiointervjuude vahendusel. 2018. aasta jooksul avaldati 19 ajaleheartiklit peamiselt kohalikes ajalehtedes. Ühingu tegevusi tutvustati ka mitmes tele- ja raadiointervjuus (teles 3 intervjuud ja raadios 4 intervjuud).

Loodavatele ja juba tegutsevatele sektoritele pakuti nõustamisteenust, abi probleemide lahendamisel, tuge ametitega suhtlemisel. Eesti Naabrivalve ühingu poolt jagati naabrivalve ja turvatemaatilist informatsiooni, milles sisaldusid uudised, nõuanded, statistika, tähelepanekud,
üleskutsed, kuritegevuse trendid ning info ühingu arengutest.

Viidi läbi „Hea Naaber“ kampaania, mille käigus otsiti Eesti inimeste abil parimat naabrit. Kampaania peaauhinna pani välja kampaaniakoostööpartner Hyundai Motor Baltic OY. Liikmete informeerimiseks kasutati e-kirja otsepostituse süsteemi, sotsiaalmeedia kanaleid internetis,
ajakirjandust ja raadiot. Peaauhind läks Tartumaale Elvasse.

Veel viidi läbi kampaania „Hea Ametnik 2018“. Antud kampaanias said Eesti elanikud jagada positiivseid kogemusi kokkupuutes ametnikega,kes on pakkunud oma töös enamat kui neilt oodata võiks. Parimaid ametnikke tänati tänukirja ja teadmisi väärtustades lisati kingituseks raamatomal valikul.

Perioodil 01.01-31.12.2018 liitus naabrivalvega 226 leibkonda 11 erinevast piirkonnast. 2018. aasta lõpuks oli naabrivalvega liitunud kokku 10496 leibkonda 554 piirkonnast üle Eesti. Enamus uutest piirkondadest moodustati Harjumaal. Regionaalselt loodi enim uusi naabrivalve piirkondi Harjumaale, Raplamaale, Ida-Virumaale ning Jõgevamaale. Kõikides piirkondades käivitati naabrivalve tegevused tänu tublidele ja aktiivsetele kohalikele elanikele, kes hoolivad oma kodukoha turvalisusest ja soovivad piirkonna turvalisuse tõstmiseks anda oma vabatahtliku panuse. Algatust ja koostööd toetasid omaltpoolt politseiametnikud, päästeametnikud ning turvaettevõtete töötajad, kes aitasid läbi viia elanikele infopäevasid ning andsid inimestele soovitusi, kuidas oma kodu turvalisemaks muuta ja kuidas käituda ohuolukordades.

Tugev positiivne mõju oli jätkuvalt ka omavalitsuste toetaval suhtumisel. Eesti Naabrivalve ühing osales aasta jooksul 40 korral traditsioonilistel turvalist elustiili propageerivatel üritustel, mida korraldasid ühingu koostööpartnerid. Sellised üritused olid turvapäevad, infopäevad, külapäevad,
laadad erinevates piirkondades üle Eesti. Sarnased turvapäevad on atraktiivsed ja külastajate hulgas leidub alati inimesi, kes naabrivalve võimalused just seal enda jaoks avastavad.

Koostööprojektid ja rahvusvaheline koostöö:

Ühing jätkas häirenupu teenuse pakkumist üksi elavatele eakatele. Lisainfot teenuse sisu ja maksumuse kohta saab www.naabrivalve.ee

Eesti Naabrivalve on Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liige. Eesti Naabrivalve osaleb Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu töös passiivselt.

MTÜ Eesti Naabrivalve on Euroopa naabrivalveühinguid ühendava liidu EUNWA (European Neighbourhood Watch Association), mille peakontor asub Austrias, asutajaliige.

Teadus- ja innovatsiooniporjekt CityCop lõpukonverentsil Itaalias Florences tutvustati Eesti Naabrivalve metoodikat projektis osalejatele. Projektis osales 8 erinevat riiki. Projekti eesmärgiks oli välja töötada kogukondade ja korrakaitseametkondade koostöö- ja
kommunikatsioonimudel.

Eesti Naabrivalve tegevust tutvustati Austraalia kuritegevuse ennetuse võrgustikule ja Austraalia, Uus-Meremaa ning Vaikse ookeani riikide naabrivalve ühendustele.

Eesti Naabrivalve külastas Iirimaal Dublini südalinnapolitseijaoskonda, kus tutvustati ühingu juhtidele massiürituste organiseerimise põhimõtteid ja taktikat lähtuvalt terrorismiohust. Lisaks tutvustati Iirimaa naabrivalve rakendamise põhimõtteid.

Ühingu arengustrateegia järgmiseks majandusaastaks:

Ühingu arengustrateegia järgmiseks majandusaastaks hõlmab endas viite peamist tegurit:

1. Naabrivalve liikumise leviku edendamine Eestis;
2. Naabrivalve liikmetega regulaarne infovahetus, naabrivalve sektorite nõustamine ja koolituste pakkumine;
3. Läbimõeldud teavitustöö avalikkuse suuremaks informeerimiseks naabrivalve võimalustest;
4. Häirenupu teenuse pakkumine;
5. Väljaspool Eestit naabrivalve liikumise idee tutvustamine ja edendamine.

Kokkuvõtteks:

MTÜ Eesti Naabrivalve usaldusväärne ja pädev partner lisaks elanikele ka politseile, päästele kui ka kohalikule omavalitsusele ja teistele ametiasutustele, mistõttu kutsutakse ühingut jätkuvalt osalema messidele ja ohutuspäevadele ning esinema ettekannetega erinevatele turvalisust puudutavatele seminaridele ja konverentsidele. Elanikkonna hulgas on naabrivalve tuntud tegevus ja info naabrivalvega liitumise kohta on kergesti kõigile leitav. Naabrivalve on endiselt lihtne ja populaarne kogukonna turvalisuse tõstmise viis, mis toimub vabatahtlikkuse alusel. Liikumise moto seisneb põhimõttes: hooli, märka, reageeri. Täpsema lisainformatsiooni ja ülevaateid projektidest leiab ühingu kodulehelt www.naabrivalve.ee.

Marek Väljari
Tegevjuht
Märts 2019