Üleriigiline seminar "Igapäevaelu kriisid ja elanikkonnakaitse"

14.11.2023
29. november 2023, Sõmeru Keskusehoones, Kooli 2, Sõmeru, Lääne-Virumaa

Seminari eesmärk: Antakse ülevaade igapäevaelu kriiside ja elanikkonnakaitse väljakutsetest ning kaasustest millega erinevad ametkonnad peavad silmitsi seisma ning kuidas neid olukordi lahendatakse.   Eesmärgiks   on   parem   arusaam   oma   rollist  kohalikul   omavalitsusel, kogukondadel,    vabaühendustel    ning    erinevatel    ametkondadel    kriisides tegutsemisel. Tulemuseks  on  suurem  võimalus  kriisides hakkamasaamisel,  konkreetsete ülesannete   kaardistus   ja   teadlikkus. Tuleb   välja   kogukonna   roll   kerksuskeskuste valmisolekusse seadmisel ning kogukonnamajade kasumlikkus ühiskonnale.

Sihtrühm: Kogukonna, külavanemate ja vabaühenduste esindajad. Lääne-Viru maakonna turvalisuse   nõukogu,   tervisenõukogu,   sotsiaalkaitsekomisjoni   juhid   ja   liikmed   ning ennetusvaldkonna   koostööpartnerid. Teiste   maakondade   turvalisuse-   ja   tervisedenduse valdkonna   juhid   ja   koordinaatorid   ning   teiste   maakondade    ennetusvaldkonna koostööpartnerid. Lääne-Virumaa   kohalike   omavalitsuste   juhid,   volikogude   liikmed, ametnikud. Ministeeriumite ning riigiasutuste esindajad. 

Registreerimise link: https://forms.gle/9PB2Tu5SDcjD1wNS9

Kava:

09.30-10.00            Saabumine, tervituskohv
10.00-10.15            Sissejuhatus
                               Urmas Vaino, päevajuht
                               Maido Nõlvak, Rakvere vallavanem, Lääne-Viru turvalisuse
                               nõukogu esimees

I TEEMAPLOKK:   Sotsiaalvaldkonna väljakutsed igapäevaelu kriisides
                               Urmas Vaino, päevajuht

 10.15-12.00          Paneeldiskussioon
                               Igapäevaelu kriisid tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna vaates           

                               Paneelis osalevad:
                              Tea Varrak, Sotsiaalministeeriumi valitsemisala toimepidevuse juh               

                               Projekti nimetus:
                               Kadri-Ann Lee, Sotsiaalkindlustusameti psühhosotsiaalse kriisiabi
                               teenuse juht
                               Maarika Tarum, Toila valla abivallavanem Õnne Bartoševitš, Karell
                               Kiirabi AS

12.00-12.45           Lõuna

II TEEMAPLOKK: Elanikkonnakaitse väljakutsed igapäevaelu kriisides
                              Urmas Vaino, päevajuht

12.45-14.30          Paneeldiskussioon
                              Kogukonna, kohaliku omavalitsuse ja riigi valmisolek elanike
                             abistamisel kriisides               

                             Paneelis osalevad:
                             Priit Saar, Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse
                             koordinatsioonidirektori asetäitja
                             Viola Murd, Siseministeeriumi pääste- ja kriisivalmiduse asekantsler
                             Tea Varrak, Sotsiaalministeeriumi valitsemisala toimepidevuse juht
                             Janika Usin, Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja
                             Riivo Noor, Anija vallavanem
                             Ruuta Ruttas-Küttim, Roosiku külavanem, Antsla vald

14.30- 15.00        Kokkuvõte, seminari lõpetamine