Tur­va­li­sus on koos­töös loo­dud väär­tus

23.01.2019

Üha roh­kem on ini­me­sed ha­ka­nud tun­ne­ta­ma va­ja­dust kaits­ta oma va­ra ja tur­va­list elu­kesk­kon­da. Tih­ti on kuul­da öi­sel ajal rin­gi lii­ku­va­test võõ­ras­test au­to­dest. Ku­ri­kae­lad on „kü­las käi­nud“ val­ve­ta su­ve­ma­ja­des. Puh­ke­ra­joo­ni­des on sa­ge­li prob­lee­miks võõ­rad, kes ei al­lu kor­ra­le. Sel­li­sed juh­tu­mid on vii­nud ko­gu­kon­na ot­si­ma või­ma­lu­si tur­va­tun­de tõst­mi­seks.

Loe edasi: https://sonumitooja.ee/tur%c2%adva%c2%adli%c2%adsus-on-koos%c2%adtoos-loo%c2%addud-vaar%c2%adtus/?fbclid=IwAR0gIDlXHVicKS5_fTnb_JoMamYby5kF4FLuwHDr4KdFRc2Hm_aLbOmGkRo

Allikas: Sõnumitooja