Olete oodatud Viimsisse Naabrivalve koostöö ümarlauale

21.04.2015

Olete väga oodatud Naabrivalve koostöö ümarlauale, mille korraldavad Viimsi ja Eesti Naabrivalve koostöös Viimsi Vallavalitsuse ja Eesti Politseiga.

Ümarlaud toimub teisipäeval 21.04. 2015, kell 17.30 - 19.30 Viimsi vallamaja volikogu saalis (Nelgi tee 1).

Selle ümarlaua eesmärgiks oleks kodanikuühiskonna laiem kaasamine turvalisuse tagamisse, kus koostööpartneriteks oleksid kohalik omavalitsus, korrakaitsestruktuurid, organisatsioonid ja erinevad liikumised. Mõtestame elanike endi panust ja rolli kogukonna parema tuleviku kujundamisel. Koostöö abil oleks võimalik kaasata naabrivalve sektoriliikmeid senisest enam koostöövõrgustikku läbi erinevate siseturvalisuse valdkondade, mis aitaks tõsta inimeste vastutust turvalisuse tagamisel ja tugevdaks kodanikuühiskonda tervikuna.

Ootame tänuga kõigilt esinejatelt/osalejatelt kavapunktide juures innovaatilist arutelu, aktiivset kaasamõtlemist ja julgeid ideesid, et jõuaksime Viimsi vallas mõne konkreetse koostööprojektini.

28. jaanuaril toimus foorum "Kes vastutab Viimsi turvalisuse eest?", kus osalesid mitmed kogukonna osapooled. Foorumil kaardistati ka osalejate ettepanekud ja ootused järgmiste ürituste/foorumite suhtes. Sellest tulenevalt planeeriti järgmine sotsiaalse turvalisuse foorum 21.05.2015, kus on kavas keskenduda rohkem erivajadustega inimeste ja eakate turvalisusele.


ÜMARLAUA KAVA

Sissejuhatus: Jan Trei, Viimsi vallavanem

1. Siseministeeriumi siseturvalisuse arengukava aastateks 2015-2020: Eimar Veldre, Siseturvalisuse arengukava 2015-2020 programmi "Turvalisemad kogukonnad" töörühma juht, Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik

 2. Viimsi piirkonnapolitseinike ja abipolitseinike koostöö kogukonnaga: Marili Tammiste, Ida-Harju konstaablijaoskond, piirkonnavanem, ennetus- ja menetlustalitus, komissar; Egon Roosimägi, Viimsi valla piirkonnapolitseinik, vaneminspektor; Jelena Polkopa, Viimsi valla noorsoopolitseinik, komissar; Rasmus Lahtvee, abipolitseinik, Eesti Abipolitseinike Kogu tegevjuht; Kadri Ann Salla, abipolitseinik, Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik; Tiit Villig, abipolitseinik, Põhja prefektuur, Ida rühm

 3. Vallavolikogu ja -valitsuse koostöö Viimsi naabrivalve sektoritega: Priit Robas, Viimsi Vallavolikogu esimees, Randvere külavanem; Mari-Ann Kelam, Viimsi Vallavolikogu liige, naabrivalve sektorivanem

 4. Viimsi naabrivalve sektorite koostöö külavanemate ja külaseltsidega, MTÜ-dega ja teiste organisatsioonidega: Mati Mätlik, Viimsi abivallavanem; Inga Kuus, Viimsi Naabrivalve sektorite koordinaator, naabrivalve sektorivanem

 5. Eesti Naabrivalve koostöö omavalitsustega ja ootused Viimsi Naabrivalve ning Viimsi Vallavalitsuse osas seoses siseturvalisuse arengukavaga aastateks 2015-2020: Marek Väljari, MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht

 6. Arutelu: Kuidas saaks Viimsi ja Eesti Naabrivalve veelgi paremini panustada kohaliku kogukonna turvalisuse tõstmisse, hoidmisse ja ohtude ennetamisse. Koostöövalmidus eri tasanditel - kohalik omavalitsus, Siseministeerium, PPA,Viimsi piirkonnapolitsei, abipolitsei, Kaitseliit, AS G4S Eesti, Viimsi Noortevolikogu, Viimsi kogudused, MTÜ Viimsi Invaühing, külavanemad ja külaseltsid, Harju Maavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant, MTÜ Kodukant Harjumaa, Riigikogu jt.

 Lõppsõna: Helen Allas, esinaine, Harju ringkond, Naiskodukaitse


 Lugupidamisega,
 Inga Kuus
 Viimsi Naabrivalve sektorite koordinaator
 Tel. 58587823