MTÜ Eesti Naabrivalve ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

05.08.2013

04.06.2013
Tallinna Lennusadam
Suur Tõll

Koosolek algas kell 19:00 lõppes kell 21:00

Koosolekut juhatas Lauri Tabur
Koosolekut protokollis Piret Valkma

Koosolekust võttis osa kokku 23 inimest, sealhulgas 1 juhatuse liige, ühingu tegevjuht, ühingu raamatupidaja ja 21 naabrivalve sektorite esindajat. Osalejad on märgitud registreerimislehel.

Üldkoosoleku avamine. Päevakorra tutvustamine
Päevakord:

1. ENV ühingu 2012. majandusaasta ülevaade ja aruande kinnitamine
2. ENV ühingu tegevuskava aastaks 2013
3. ENV ühingu liikmemaksu suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile 3.7
4. ENV arengukava täiendamine
5. Kohapeal tekkinud küsimused

Koosolekul osalejad kinnitasid päevakorra ühehäälselt.

Marek Väljari tutvustab end kui uut tegevjuhti ja avab koosoleku.

Marek Väljari: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada tänase koosoleku juhatajaks Lauri Tabur ning protokollijaks Piret Valkma.

Hääletamine: Lauri Tabur koosoleku juhatajaks ja Piret Valkma koosoleku protokollijaks määramise poolt hääletasid kõik 22 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole.

Üldkoosoleku otsus: Lauri Tabur koosoleku juhatajaks ja Piret Valkma koosoleku protokollijaks.

1. Eesti Naabrivalve 2012 a. majandusaasta ülevaade ja aruande kinnitamine

Marek Väljari tutvustab 2012. a. majandusaastal läbiviidud tegevusi ja algatatud projekte. 2012. majandusaasta aruanne lisatud protokollile (lisa 1).

Sirje Potisepp: Millest on tingitud palgakulu erinevus 2012 ja eelmise aastal?

Piret Valkma: 2012.aasta suurem palgakulu on seotud erinevate projektidega, mis 2012.aastal lõppesid ja mis seetõttu aruandes kajastuvad.

Maarja Mändma: Kas aruandes näidatud kahjum on ka reaalne kahjum?

Piret Valkma: On jah. Üheks põhjuseks on asjaolu, et varasematel aastatel oli ühingul võimalik finantseerida tegevuskulusid osaliselt ettevõtjatelt saadud toetuse arvelt, ka riigieelarve eraldised ona vähenenud.

Maarja Mändma tunneb huvi võrdõiguslikuse ümarlaua toetamise kohta.

Lauri Tabur: See on seotud koduvägivalla konverentsiga.

Marek Väljari loeb ette revidendi Anne-Lii Kerge poolt koostatud akti. Akt lisatud protokollile (lisa 2).

Lauri Tabur: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada 2012. a. majandusaasta aruanne?

Hääletamine: Ühingu 2012. a. majandusaasta aruande kinnitamise poolt hääletasid 21 kohalviibinud ühingu liiget. 1 koosolekul osaleja jäi erapooletuks

Üldkoosolek otsustas: Kinnitada ühingu 2012. a. majandusaasta aruanne (lisa 1).

2. Ühingu tegevuskava aastaks 2013

Mrek Väljari räägib plaanidest 2013.aastaks ja ka järgmisteks aastateks.
Põhiliseks eesmärgiks on stabiilse rahastuse tagamine Eesti Naabrivalve ühingu jätkusuutliku tegevuse jätkamiseks. Selleks tehakse tihedat koostööd siseministeeriumiga ja teiste spetsialistidega/ametnikega.
Veel plaanitakse pöörduda ka erafirmade poole toetuse saamiseks.
Marek Väljari arvates tuleks vähem panustada erinevatele projektidele ja selle asemele suunata tegevus ligi 11 000 liikmele.

Oluline on ka ühingu tegevuse meediakajastuse kasvatamine ja seeläbi imago kujundamine. Tõhustakase „pildil olemist“ sotsiaalmeedias, oluline on ka artiklite ilmumine maakondlikes ja kohalike omavalitsuste ajalehtedes. Nendes artiklite avaldamine on piirkondlike arendusjuhtide ülesanne.

Naabrivalve sektorite aktiivsuse kasvatamine läbi aktiivse infovahetuse ühingu liikmetega. On vajalik saada ülevaade kõigist Naabrivalve sektoritest, korrastada andmed, äratada „passiivsesd“ sektorid.

Häirenupu projekti eesmärkide elluviimine. Kahjuks 2012.aastal ei õnnestunud täita Häirenupu projekti turundusplaani. Seepärast on 2013.aastal oluline rohkem sellele projektile tähelepanu pöörata ja häirenupu teenuse olulisust ja vajalikust selgitada.

Sektorite liikmed võtavad sõna:

Peep Valdmets: Mure on kaaskodanike käitumise kohta avalikus pargis. MUPO-t on olukorrast informeeritud, kuid ametnikud ei võta midagi ette.

Marek Väljari: Räägin antud teemal MUPO esindajatega.

Maarja Mändma: Kas ümaralauad toimivad?

Marek Väljari: Valdades toimuivad ümarlauad aktiivsemalt, Tallinnas vähe.

Marek Väljari: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada 2013. a. tegevuskava?

Hääletamine: Ühingu 2013. a. tegevuskava kinnitamise poolt hääletasid kõik 22 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole.

Üldkoosolek otsustas: Kinnitada ühingu 2013. a. tegevuskava.

3. ENV ühingu liikmemaksu suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile 3.7

Lauri Tabur: ENV juhatus teeb ettepaneku jätta liikmemaksu ja liitumistasu summad muutmata – liitumine 1 euro leibkonna kohta ja aastamaks samuti 1 euro leibkonna kohta. Juriidilistel isikute puhul on liitumistasu 10 eurot ja aastamaks 10 eurot.

Lauri Tabur: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada liikmemaksud vastavalt juhatuse ettepanekule?

Hääletamine: Liikmemaksu ja liitumistasu summade muutmata jätmise poolt hääletasid kõik 22 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole.

Üldkoosolek otsustas: Jätta liikmemaksu ja liitumistasu summad muutmata.

4. ENV arengukava täiendamine.

Lauri Tabur tutvustab arengukava täiendusi:
Koostöö Siseministeeriumiga: ühine arusaamine ühelt poolt Naabrivalve järgnevate aastate eesmärkidest ja põhitegevusest ning teisalt Siseministeeriumi korrakaitsepoliitika prioriteetidest 2014-2017 ja PPA tulemusülesandeist. Oluline on kaardistada eesmärkide kattuvusi sh avastada ehk ka uusi tegevusi, mida ühiselt-koordineeritult saaks ette võtta
Siseturvalisuse arengukava (STAK) välatöötamise kavatsuse avalik arutelu enne valitsusele esitamist (Kohtumised Siseministeeriumi ja ENV huvirühmade esindajate vahel arengukava eesmärkidega tutvumiseks ningtagasiside andmiseks)
STAK-i töörühmades kaasatöötamine, -mõtlemine
STAK-i ettepaneku esitamine valitsusele

Lauri Tabur selgitas, et Siseministeeriumi töörühmas on ka ENV esindaja. Siseturvalisuse arengukava koostasmisel saavad kõik huvilised kaasa lüüa.

Hääletamine: Ettepanek täiendada ENV arengukava. Ettepaneku poolt hääletasid kõik 22 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole.

Üldkoosolek otsustas: täiendada ENV arengukava eelpool loetletud punktidega.

5. Kohapeal tekkinud küsimused:

2013 majandusaasta revidendi määramine

Lauri Tabur selgitab: ENV juhatus teeb ettepaneku valida uueks revidendiks Anne-Lii Kerge. Anne-Lii Kerge omab nõuetekohast ettevalmistust ning on omapoolse nõusoleku andnud.

Lauri Tabur: Palun hääletada, kes on selle poolt, et valida revidendiks Anne-Lii Kerge?

Hääletamine: Anne-Lii Kerge revidendiks valimise poolt hääletasid kõik 22 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole.

Üldkoosolek otsustas: kinnitada revidendiks Anne-Lii Kerge.

Margus Nurmik tunneb huvi kas oleks võimalik luua mingi süsteem, kus ENV sektorid omavahel saaksid infot jagada.
Marek Väljari : Kindlasti on see mõeldav. Siinkohal on ENV liikmete omapoolne algatus kommunide loomisel teretulnud.

Lisad:
1. MTÜ Eesti Naabrivalve 2012 aasta majandusaasta aruanne
2. A Anne-Lii Kerge poolt koostatud revidendi akt
3. Osalejate registreerimisleht


Lauri Tabu                              Piret Valkma
Üldkoosoleku juhataja            Üldkoosoleku protokollija