Tallinn toetab kuriteoennetust

13.01.2009

Tallinna kuritegevuse ennetamise komisjon toetab kuriteoennetuse projekte, mida vaadatakse läbi iga kuu, tänavu on eelarves vastava tegevuse toetuseks 3,2 miljonit krooni. 
 
Kuriteoennetuse projektidena käsitletakse projekte, mis on kavandatud elanike algatusel, erinevate sektorite koostööl põhinevate süütegude toimepanemist takistavate tegevuste korraldamiseks ning vastava oskusteabe tutvustamiseks (nt infoüritused, koolitused);
alaealiste komisjonidesse suunatud noorte jaoks kavandatud sotsiaalprogrammide elluviimiseks, noort toetava võrgustiku koostööks ning sotsiaalsete oskuste treeninguks;
koolikohustuse täitmata jätmise, õigusrikkumiste toimepanemisele kalduvate noorte käitumisharjumuste muutmiseks ning noorte vanemate jaoks kavandatud toetusprogrammide elluviimiseks, samuti muuks kuritegevuse ennetamiseks kavandatavaks tegevuseks.
 
Läbivaatamisele lähevad nõuetele vastavalt esitatud taotlused, mis esitatakse Tallinna Linnakantseleile hiljemalt eelneva kuu viimasel tööpäeval. Toetustaotluse vorm on kättesaadav Tallinna veebileheküljel http://www.tallinn.ee/g4119s38972
 
Vormikohased taotlused tuleb saata või tuua paberkandjal kinnises ümbrikus Tallinna Linnakantseleile Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn ning elektrooniliselt aadressil inge.puusepp@tallinnlv.ee
 
Kuritegevuse ennetamise komisjon on 15 liikmeline ning seda juhib linnapea Edgar Savisaar. Komisjoni kooseisu kuuluvad õiguskaitse-, tervishoiu- ja haridusvaldkonna esindajad.
 
Lisainformatsioon:
Inge Puusepp
Tallinna Linnakantselei
tel   640 4719