Tallinna abitelefon

 
Helistage 14410 kui
  • teile on vaja abi elamumajanduse valdkonnas
  • näete, et linnamajanduses on midagi korrast ära
  • teil on ettepanekuid linna elu-olu parandamiseks
  • teenus töötab 24h ööpäevas
  • lahendab emaili aadressile korrapidaja@tallinnlv.ee laekunud probleeme  
  • dispetšerteenistus, tegeleb linnamajanduslike probleemide -elektri, vee ja kanalisatsiooni, küttesüsteemide, heakorra, teede ja tänavate korrashoiu, ning kommunaalmajandusega seotud küsimused lahendamise vahendamisega Tallinna linnas.
 
Dispetšerteenistuse töö
 
Abitelefonieesmärgiks on abistada linnakodanikke nende elu – olu puudutavates küsimustes. Linlasel on kergem meeles pidada lihtsat lühinumbrit, kui otsida vajalikku pikka telefoninumbrit infoteatmikest.

Dispetšer
  • võtab vastu teate, analüüsib probleemi sisu
  • edastab probleemi vastavale ettevõtte/asutusele või ühendab kodaniku tema probleemi lahendava ettevõtte/asutusega.
  • iga probleem klassifitseeritakse vastavalt selle olemusele ja salvestatakse andmebaasi koos lühida sisukokkuvõttega
  • Tallinna Abikeskuse dispetšerid lähtuvad oma töös headest klienditeeninduse tavadest ja nende põhiülesandeks on probleemidele lahenduste pakkumine. Hetkel on erinevad probleemid klassifitseeritud 34 nimetuse alla.

Abitelefon 14410 kommunikatsioonikeskusena kriisisituatsioonis
 
Tallinna abitelefoni lühinumbrit 14410 kasutatakse kriisikommunikatsioonikeskusena kriisisituatsioonides või suurõnnetuste korral elanike informeerimiseks. (N: 2003.aasta detsembri lumetorm, 2004.aasta suvel toimunud veeuputus ja 2005. aasta jaanuari torm).