Asutamiskoosoleku protokoll


Üldkogu protokoll nr. 1
05.05.2000
Tallinn

Koosolekust võtsid osa alljärgnevad asutajaliikmed:

Füüsilised isikud:

Tiina Ivask
Andres Jaadla
Märt Kraft
Tarmo Loodus
Kristen Michal
Viljar Moorits
Maarja Mändmaa
Urmas Paet
Ülle Rajasalu
Märt Rask
Udo Rehkalt
Taavi Rõivas
Erik Salumäe
Urmas Seaver
Tarmo Vaik
Rein Voog

Juriidiline isik:

Naabrusvalve Keskus, registrinumber 80124489, asukohaga Kompanii 10/ Gildi 12 Tartu

Sissejuhatuseks võttis sõna hr Märt Rask, kes rõhutas kolmanda sektori tähtsust kuritegude ennetamisel

Asutamiskoosolek toimus järgneva päevkorra järgi:
Juhatuse valimine;
Revisjonikomisjoni valimine;
Sisseastumismaksu määramine;
Igaaastase liikmemaksu määramine;
Põhikirja kinnitamine;
Asutamislepingu allkirjastamine.
Otsustati
Moodustada 4-liikmeline juhatus, kuhu kuuluvad Andres Jaadla, Viljar Moorits, Maarja Mändmaa ja Tarmo Vaik;
Järelvalvet teostama revident, kelleks valiti Erik Salumäe;
Määrata sisseastumismaksuks 100.- krooni kõigile asutajatele;
Määrata igaaastaseks liikmemaksuks 100.- krooni;
Vastu võtta ja kinnitada ühingu põhikiri;
Asutada mittetulundusühing Eesti Naabrivalve asukohaga Tallinn Tartu mnt 85 ja allkirjastada asutamisleping.
Otsused võeti vastu asutajaliikmete poolt ühehäälselt. Vastuväiteid ja märkusi ei esitatud

Koosolekut juhtis ja protokollis
Tiina Ivask