Arengukava


MTÜ Eesti Naabrivalve arengukava 2016-2021

MTÜ Eesti Naabrivalve on 05. mail 2000 kodanikualgatuse korras asutatud ühing, mille laiemaks eesmärgiks on tõsta elanike turvalisust kodudes ja nende lähemas ümbruskonnas elanike endi aktiivse tegutsemise tulemusel.

Oma põhikirja järgsete ülesannete täitmiseks aitab ühing kaasa elukeskkonna turvalisusega tegelevate mittetulundusühingute ja liikumiste tekkele ning nende tegevusele, tutvustab kogukonna turvalisuse põhimõtteid, annab välja trükiseid ja korraldab koolitusi ning arendab koostööd riigi- ja kohalike omavalitsuste, politsei ning teiste asutustega.

I Missioon

MTÜ Eesti Naabrivalve rolli Eesti ühiskonnas määratlevaks missiooniks on aidata kaasa igaühe kodu ja naabruskonna turvalisuse tagamisele.

II Visioon

Ühingu visiooniks aastani 2021 on:

Ühing on oluline partner tugevate ja turvaliste kogukondade arendamisel;  ohtude, süütegude ja õnnetuste ennetamisel; avaliku korra tagamisel; tõhusa reageerimise ning nutika järelvalve korraldamisel,  mille kaudu kasvab üldine turvalisus.

III Eesmärgid

Visiooni viib MTÜ Eesti Naabrivalve ellu nelja eesmärgi kaudu, mille täitmiseks planeeritakse igaks aastaks konkreetne tegevuskava.  

1. Naabrivalve piirkondades pannakse toime 50% vähem kuritegusid kui mujal, mille tulemusel tunnevad elanikud ennast naabrivalve piirkondades turvalisemalt

Eesmärgi täitmiseks me:

Anname praktilisi nõuandeid kuritegevuse ennetamiseks läbi elukeskkonna kujundamise;
Koolitame vähemalt 60% ühingu liikmetest võimalike ohtude ja süütegude ennetamise valdkonnas;
Vahetame oma sektorite liikmete vahel teavet naabrivalve parimatest praktikatest ja edulugudest:
Pakume erinevaid tehnilisi lahendusi ohtude ja õnnetuste korral kirema abi korraldamiseks.

2. Vähemalt 50% elanikkonnast on teadlikud naabrivalvest ja naabrivalvega on liitunud  14000  kodu

Eesmärgi täitmiseks me: 

Teeme teavitustööd ning loome uuenduslikke võimalusi selgitamaks naabrivalve võimalusi kogukonna turvalisuse parandamisel ja kuritegevuse ennetamisel;
Tagame kõikidele huvilistele võimaluse alustada oma kodupiirkonnas naabrivalvega.

3. Naabrivalve usaldusväärus tõuseb vähemalt 75%ni 

Eesmärgi täitmiseks me: 

Osaleme aktiivselt turvalisust ja kodanikuühenduste tegevust toetavates projektides, aruteludes ja õigusloomes;
Korraldame koostöös partneritega elukeskkonna turvalisust tõstvaid ettevõtmisi;
Anname nii proaktiivselt kui ka reaktiivselt meedias teada naabrivalve tegemistest ja edulugudest;
Hoiame loodud sektorite tegevuse kestlikuna. 

4. Teeme koostööd turvalisuse valdkonnas tegutsevate institutsioonidega nii Eestis kui ka mujal maailmas 

Eesmärgi täitmiseks me: 

Oleme vahendajaks turvalisest elukeskkonnast hoolivatele osapooltele, aidates naabrivalve liikmetel leida asjakohaseid partnereid ja vastupidi;
Otsime partnereid ühingu tegevuse jätkusuutlikuks rahastamiseks. Algatame ja osaleme erinevates turvalisust tõstvates projektides;
Osaleme turvalisusküsimustega tegelevate võrgustike töös;
Panustame  korrakaitse- ja päästetegevuses ohtude ennetamisse ja õnnetuste tagajärgede likvideerimisse;
Korraldame Euroopa Naabrivalve katusorganisatsiooni (EUNWA) 2018 aastakoosoleku Eestis. 

IV Arengukava elluviimine 

Arengukavas seatud eesmärkide saavutamiseks kinnitab ühingu juhatus iga-aastase tegevuskava, arvestades eeloleva aasta eelarvet ning ühiskonna üldisi suundumusi.

Arengukava on koostatud ühingu liikmete poolt ja kinnitatud juhatuse otsusega  27.12.2015