Sektorivanem


Sektorivanem on aktiivne ja turvalisusest hooliv elanik, keda kodukoha inimesed valivad end turvalisuse küsimustes esindama.
 

Sektorivanema ülesanded

  • esindab naabrivalve sektori liikmeid naabrivalve alases tegevuses ja teavitab naabrivalve liikmeid, vajadusel politseid, kohalikku omavalitsust ja Naabrivalve ühingut sektoris toimuvast;
  • teavitab naabrivalve sektori liikmeid naabrivalve alastest tegevustest, üritustest ja politsei, kohaliku omavalitsuse ja Naabrivalve ühingu poolt edastatud naabrivalve alastest teadaannetest;
  • korraldab koostöös politsei, kohaliku omavalitsuse või Naabrivalve ühinguga naabrivalve sektori liikmete koosolekuid ja väljaõpet;
  • korraldab koostöös naabrivalve sektori liikmetega naabrivalve piirkonna tunnusmärkide ülesseadmise naabrivalve sektoris;
  • teavitab politseid ja vajadusel kohaliku omavalitsuse kontaktisikut naabrivalve sektori liikmete tähelepanekutest, mis võivad olla tähtsad süütegude ennetamiseks;
  • peab naabrivalve sektori liikmete arvestust ja edastab Naabrivalve ühingule uute liituda soovijate avaldused;
  • osaleb politsei, kohaliku omavalitsuse või Naabrivalve ühingu kutsel naabrivalve alastel kogunemistel (infopäevadel, ümarlaudadel, Üldkoosolekul jms);
  • täidab ja esitab Naabrivalve ühingule kord aastas naabrivalve sektori liikmete tegevusaruande.