Eesti Naabrivalve sektori liige


Sektori liige on aktiivne ja turvalisusest hooliv elanik, kes on kaasatud kodukoha inimeste poolt loodud naabrivalve sektorisse.
 

Sektori liikme ülesanded:

  • toimib teiste liikmete ja politsei, kohaliu omavalitsuse ja Naabrivalve ühingu suhtes heas usus;
  • näitab üles initsiatiivi turvalisuse parandamiseks naabrivalve sektoris;
  • informeerib süüteo ennetamisel tähtsust omavatest tähelepanekutest sektori vanemat ja sektori liikmeid;
  • teavitab viivitamata politseid naabrivalve sektoris toime pandavast või toimepandud süüteost;
  • osaleb politsei, kohaliku omavalitsuse, Naabrivalve ühingu või naabrivalve sektori vanema kutsel naabrivalve alastel kogunemistel (infopäevadel, ümarlaudadel, koosolekutel, väljaõppel jms);
  • abistab naabrivalve sektori vanemat naabrivalve piirkonna tunnusmärkide üles seadmisel ning annab sektori vanemale teada katkistest või rikutud tunnusmärkidest (naabrivalve piirkonda tähistavad infotahvlid või kleebised);
  • kohustub naabrivalve alaseks tegevuseks saadud naabrivalve sektori liikmete isikuandmeid kasutama ainult naabrivalve alaseks tegevuseks. Naabrivalve sektori liikmete isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele ilma isikuandmete subjekti nõusolekuta on keelatud.