Naabrivalvega liitumiseks...


…võtke ühendust naabritega (või kui teil on näiteks ühistu koosolek jms) ja arutage, kas oletevalmis üksteisega koostööd tehes oma kodupiirkonna turvalisust tõstma. Alati võib kohale kutsuda  naabrivalve ühingu esindaja, kes tutvustab naabrivalve põhimõtteid ning võimalusi  ja jagab infomaterjali. Kontaktandmed leiate siit.

Kui naabrid on nõus koostööd tegema, siis tuleb koguda naabrivalves osalejate nimekiri koos kontaktandmetega. Nimekirja blanketi saate siit. Moodustatavale naabrivalve sektorile tuleb teie seast valida vanem, kes kirjutab nimekirjale alla. Kui liituda soovijate nimekiri koos, siis edastage see skanneeritult info@naabrivalve.ee või posti teel ühingu postiaadressile. Elektroonilise edastuse korral saab nimekirjad ühingule paberkandjal üle anda lepingu allkirjastamise ajal. MTÜ Eesti Naabrivalve valmistab ette naabrivalve sektoris kasutatavad materjalid ja koostöölepingu. Isikuandmete töötlemine ja säilitamine toimub vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele.
 
Vastavalt üldkoosoleku otsusele, mis on vastu võetud 29.05.2019 on Eesti Naabrivalve ühinguga liitumise tasu 10 eurot ühe majapidamise eest, aastamaksu ei ole. Naabrivalvega liitumise ja liikmeks olemise hind sõltub sektori liikmete arvust.


Naabrivalve sektor, MTÜ Eesti Naabrivalve, kohalik politseiüksus ja kohalik omavalitsus sõlmivad koostöölepingu.
 
Lepinguga saate tutvuda siin.
 
Naabrivalve sektori liikmetele edastatakse naabrivalves osaleja materjalid (s.h üksteise kontaktandmed, millised märkisite koostatud nimekirja), naabrivalve piirkonda tähistavad tahvlid ja kleebised ning infomaterjale nõuannetega turvalisuse ja heakorra parandamiseks.
Peale ühise tegutsemise lepingu sõlmimist on soovitatav kutsuda kohale MTÜ Eesti Naabrivalve esindaja, kes jagab nõuandeid naabrivalvealaseks koostööks ning selgitab naabrivalve töös kasutatavaid materjale. Vajadusel kaasame kohtumisele kohaliku konstaabli ja kohaliku omavalitsuse esindaja.
Naabrivalve plakati puhul on tegemist  liiklusvälise teabevahendiga ning selle paigaldamine on reguleeritud Liiklusseadusega ning tuleb kooskõlastada tee omanikuga.

§ 53 Liiklusväline teabevahend

(1) Liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa tee kaitsevööndisse, välja arvatud hoonetele, annab tee omanik. Loa saamiseks tuleb taotlejal esitada teabevahendi joonis ja paigutuse skeem.

(2) Tee kaitsevööndi alale võib paigaldada liiklusvälise teabevahendi, mis:
 1) ei eksita liiklejat ega varja tema eest liikluskorraldusvahendit;
 2) ei raskenda liikluskorraldusvahendi eristamist;
 3) ei ohusta liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutamisega;
 4) ei piira nähtavust ristmikul.

(3) Teele ja tee kaitsevööndi alale ei või paigaldada liiklusvälist teabevahendit, mis oma kujult, värvilt või kujunduselt on selline, et seda võidakse pidada liikluskorraldusvahendiks.

(4) Liiklusvälise teabevahendi paigaldamise nõuete eiramisega tekitatud kahju peab liiklejale hüvitama teabevahendi omanik.

(5) Euroopa teedevõrgu teele ja selle kaitsevööndi alale võib liiklusvälise teabevahendi paigaldada ainult rööpselt tee teljega.

(6) Maantee kaitsevööndi alale võib liiklusvälise teabevahendi paigaldada käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustel, kui teabevahendi sõiduteepoolse serva kaugus sõidutee äärest on vähemalt 12 meetrit.

(7) Liiklusvälise teabevahendi omanik kannab kõik kulutused seoses teabevahendi paigaldamise, hoiu ja kõrvaldamisega.

(8) Teele või tee kaitsevööndisse tee omaniku või tee kaitsevööndi maa omaniku nõusolekuta paigaldatud liiklusvälise teabevahendi peab teabevahendi omanik tee omaniku või tee kaitsevööndi maa omaniku nõudel viivitamata kõrvaldama. Nõude täitmata jätmise korral on tee omanikul või tee kaitsevööndi maa omanikul õigus teabevahend kõrvaldada. Teabevahendi kõrvaldamise kulud kannab teabevahendi omanik.