• Sissejuhatus

Sissejuhatus

Sissejuhatuses tutvustatakse naabrivalve õppematerjali ülesehitust ja sisu ning antakse juhiseid, kuidas seda täita.

Õppematerjali võib kasutada naabrivalveõppe planeerimiseks ja abimaterjalina juba toimuvas õppes. Materjal sisaldab ülevaadet valdkonna tähtsaimatest teemadest ja kursustest, mille korraldamiseks ei ole vaja erilist õpetamiskogemust ega kalleid õppevahendeid. Samuti tutvustatakse võimalusi õppe paindlikumaks korraldamiseks ja osalejate kui ka paikkonna vajadustega arvestamist.

Õppematerjal on jaotatud kolmeteistkümneks osaks, milles peamiselt käsitletakse naabrivalveprojektide ellurakendamist ja ümbruskonna turvalisuse suurendamise abinõusid. Materjali koostamisel on silmas peetud asjaolu, et alati ei pruugi kursuse korraldajal käepärast olla kvalifitseeritud õpetajat, kes on võimeline naabrivalve lühikursust lugema. Seepärast on õppematerjal koostatud ja õppekavas esitatud nii, et seda oleks õpetajal lihtne lugeda ja kursusest osavõtjal kerge omandada.

Nagu eespool öeldud, ei ole kursuste korraldamiseks tarvis erilisi õppevahendeid ja ka õpetaja ei pea olema antud valdkonna spetsialist. Palju abi on tulevasele lektorile õppematerjali nendest osadest, kus käsitletakse koosolekute ja ettekannete pidamist.

Õppematerjali koostajad on arvestanud, et igal paikkonnal on erinevad probleemid ja vajadused ja seepärast peetakse tähtsaks järgida paindliku õpetamise põhimõtet. Näiteks ei pea õppematerjali läbi töötama tingimata ühel kursusel, vaid sellest võib valida vaid need teemad, mis on olulised just selles paikkonnas, kus kursus korraldatakse.

Õppematerjali iga peatükki saab käsitada kursuse sissejuhatusena. Kui õpetaja tahab mingit teemat või kohalikke probleeme käsitleda põhjalikumalt, võib ta õppematerjali kohandada oma soovi järgi.

Niisiis koosneb õppekava sissejuhatusest ja kolmeteistkümnest osast. Ta sisaldab ka sideandmeid ja teabe kogumist tutvustavat osa.

Õppematerjali ülesehitus on järgmine:

 1. peatükk. Projekti algatamine ja koostamine
 2. peatükk. Teabevahetuse põhimõtted
 3. peatükk. Koosoleku korraldamine ja juhatamine 
 4. peatükk. Naabrivalveürituse rahastamine
 5. peatükk. Avalikkusele mõeldud reklaam 
 6. peatükk. Esinemisoskuse arendamine
 7. peatükk. Naabrivalvet tutvustava väljaande koostamine
 8. peatükk. Naabrivalveprojekti uuendamine
 9. peatükk. Turvaline ümbrus
 10. peatükk. Isiklik turvalisus
 11. peatükk. Ehitiste ja omandi turvalisus
 12. peatükk. Kodu kaitsmine tulekahju eest
 13. peatükk. Sõidukite turvalisus