• Naabrivalve ühingu projektid 2013 aastal

Eesti Naabrivalve Tallinna piirkonna tegevuste arendamine ja heakorra tagamise toetamine vabatahtlike kaasabil

Projekti „MTÜ Eesti Naabrivalve Tallinna piirkonna tegevuse arendamine ja heakorra tagamise toetamine vabatahtlike kaasabil“ kaudu soovitakse edendada ja propageerida kodanikualgatusel põhinevat kogukonna turvalisuse alast tegevust Tallinnas. Projekti alameesmärkideks on Eesti Naabrivalve ühingu Tallinna Nõmme piirkonna aktiviseerimine: naabrivalve sektorite andmebaasi korrastamine, liikmete nimekirjade uuendamine ning naabrivalve sektorite aktiviseerimine, kaasates nende liikmeid ja teisi piirkonna vabatahtlikke Tallinna Nõmme linnaosa ja sellega piirnevatel rohealadel (kalmistud, pargid) patrullimise kaudu turvalisuse tagamisse ja kuriteoennetuse alasesse tegevusse. Projekti raames luuakse otsekontaktid Tallinna linnas loodud naabrivalve sektorite liikmetega, kutsutakse inimesi üles osalema vabatahtlikena Nõmme piirkonnas patrullides ning korraldatakse MuPo ja politsei kaasosalusel vabatahtlike instrueerimine. Patrullide ülesandeks on teha tähelepanekuid avalikus ruumis toimuva osas, korrarikkumiste puhul ei sekkuta, vaid antakse info vastavalt vajadusele edasi MuPo’le või politseile. Läbi viiakse erinevad teavitustegevused ning tagatakse kogukonna turvalisuse tõstmisele suunatud toetava infomaterjali kättesaadavus sihtrühmale. Väga oluline on tagada vabatahtlike motiveeritus ja osalussoovi jätkumine.