• Ühingu arengukava 2015 aastani
MTÜ Eesti Naabrivalve arengukava 2010-2015
 
MTÜ Eesti Naabrivalve on 05.mail 2000 kodanikualgatuse korras asutatud ühing, mille laiemaks eesmärgiks on tõsta elanike turvalisust kodudes ja nende lähemas ümbruskonnas elanike endi aktiivse tegutsemise tulemusel.

Oma põhikirja järgsete ülesannete täitmiseks aitab ühing kaasa elukeskkonna turvalisusega tegelevate mittetulundusühingute ja liikumiste tekkele ning nende tegevusele, tutvustab kogukonna turvalisuse põhimõtteid, annab välja trükiseid ja korraldab koolitusi ning arendab koostööd riigi- ja kohalike omavalitsuste, politsei ning teiste asutustega.
 
I Missioon
 
MTÜ Eesti Naabrivalve rolli Eesti ühiskonnas määratlevaks missiooniks on aidata kaasa igaühe kodu ja naabruskonna turvalisuse tagamisele.
 
II Visioon
 
Ühingu tulevikku aastal 2015 määratlevaks visiooniks on, et:
 •  naabrivalve piirkondades pannakse toime 50% vähem kuritegusid kui mujal;
 •  naabrivalve sektoreid on Eestis vähemalt 600;
 •  elanikud tunnevad ennast naabrivalve piirikondades turvalisemalt kui varem.
 
III Eesmärgid
 
Visiooni viib MTÜ Eesti Naabrivalve aastani 2015 ellu kolme suurema eesmärgi kaudu, mille alla igaks aastaks planeeritakse konkreetsed tegevused. Nendeks eesmärkideks ning nende saavutamise olulisimateks tegevusteks on:
 
 1. Laienenud koostöövõrgustikud. Kasvab Naabrivalve sektorite ja nendesse kaastatud inimeste arv.
Eesmärgi täitmiseks me: 
 • Vahetame oma sektorite liikmete vahel teavet naabrivalve parimatest praktikatest ja edulugudest;
 • Tagame kõikidele huvilistele võimaluse alustada oma kodupiirkonnas naabrivalve liikumisega;
 • Teeme teavitustööd, ning loome uuenduslikke võimalusi selgitamaks elanikele naabrivalve võimalusi kogukonna turvalisuse parandamisel ja kuritegevuse ennetamisel;
 • Korraldame koolitusi ja seminare ühenduse arenguks vajalikel teemadel, eelkõige turvalisema elukeskkonnaga seotud küsimustes.   
 1. Tihedam koostöö naabrivalve ühingu partneritega. Kasvab MTÜga Eesti Naabrivalve koostöösuhtes olevate institutsioonide arv.  
Eesmärgi täitmiseks me: 
 • Teeme vastastikku kasulikku koostööd turvalisuse valdkonnas tegutsevate institutsioonidega nii Eestis kui ka mujal maailmas;
 • Töötame välja uusi tooteid ja teenuseid, mis aitavad paremini ellu viia ühingu missiooni;
 • Oleme vahendajaks turvalisest elukeskkonnast hoolivatele osapooltele, aidates ühingu liikmetel leida asjakohaseid partnereid ja vastupidi;
 • Otsime partnereid ühingu tegevuse jätkusuutlikuks rahastamiseks. 
 1. Ühing on elukeskkonna turvalisuse teemal arvamusliider. Kasvab ühingu tegevust käsitlevate meediakajastuste arv.   

            Eesmärgi täitmiseks me:

 • Osaleme aktiivselt turvalisust ja kodanikuühenduste tegevust puudutavates projektides, aruteludes ja õigusloomes;
 • Korraldame ise elukeskkonna turvalisust puudutavaid arutelusid ning kutsume seal osalema oma partnereid;
 • Anname nii proaktiivselt kui ka reaktiivselt meedias teada naabrivalve tegemistest ja edulugudest.
IV Arengukava elluviimine
 
Arengukava kinnitatakse ühingu üldkoosoleku poolt.
 
Arengukavas seatud eesmärkide saavutamiseks kinnitab ühingu juhatus iga-aastase tegevuskava, arvestades eeloleva aasta eelarvet ning ühiskonna üldisi suundumusi.
 
----------
 
Arengukava on koostatud ühingu töötajate ja juhatuse poolt 14.03.2009 ning kinnitatud üldkoosoleku poolt 16.05.2009.