• Testime
MTÜ Eesti Naabrivalve ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
 
26.aprill 2008. a
Tallinnas Tõnismäe 2
Rahvusraamatukogu väikeses  saalis
 
Koosolek algas kell 12:00 lõppes kell 16:00
 
Koosolekut juhatas Maire Jürima
Koosolekut protokollis Malle Karjatse
 
Koosolekust võttis osa kokku 25  inimest
sealhulgas 3 juhatuse liiget (Maire Jürima, Anne-Lii Rello, Erik Niinemaa) , tegevjuht Tiina Ristmäe, 16 sektorivanemat, 1 asutajaliige ja  4 külalist.
 
 
 1. Üldkoosoleku avamine. Päevakorra tutvustamine
 
Maire Jürima avab koosoleku.
 
Maire Jürima: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada tänase koosoleku juhatajaks Maire Jürima ning protokollijaks Malle Karjatse.
 
Hääletamine: Maire Jürima koosoleku juhatajaks ja Malle Karjatse koosoleku protokollijaks määramise poolt hääletasid kõik 21 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole.
 
Üldkoosoleku otsustas: Valida Maire Jürima koosoleku juhatajaks ja Malle Karjatse koosoleku protokollijaks.
 
Maire Jürima tutvustab koosoleku üheksapunktist päevakorda.
 
Maire Jürima : Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada tänase koosoleku päevakord?
 
Hääletamine: pakutud päevakorra poolt hääletasid kõik 21 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole.
 
Üldkoosoleku otsustas: Kinnitada esitatud päevakord.
 
 
 1. Eesti Naabrivalve 2007. a. majandusaasta ülevaade ja aruande kinnitamine
 
Tiina Ristmäe tutvustab 2007. a. majandusaasta aruannet. Aruanne lisatud protokollile(lisa 1).
 
Tiina Ristmäe loeb ette revident Kuido Pettai arvamuse. Arvamus lisatud protokollile (lisa 2).
 
Maire Jürima: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada 2007. a. majandusaasta aruanne?
 
Hääletamine: Ühingu  2007 a majandusaasta aruande kinnitamise poolt hääletasid kõik 21 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole.
 
Üldkoosoleku otsustas: Kinnitada ühingu 2007 a majandusaasta aruanne (lisa 1).
 
 
 1. 2008. a. planeeritud tegevused
 
Tiina Ristmäe tutvustab 2008. a. planeeritud tegevusi.
 
 1. Juhatuse liikme Anneli Chhabra tagasi kutsumine ja uue juhatuse liikme määramine
 
Maire Jürima annab teada, et seoses Anneli Chhabra elukorralduse muutusega, palub Anneli Chhabra ennast Eesti Naabrivalve ühingu juhatusest tagasi kutsuda.
 
Maire Jürima: Palun hääletada, kes on selle poolt, et Anneli Chhabra juhatusest tagasi kutsuda?
 
Hääletamine: Juhatuse liikme Anneli Chhabra tagasi kutsumisepoolt hääletasid kõik 21 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole
 
Üldkoosoleku otsustas: Eesti Naabrivalve ühingu juhatuse liige Anneli Chhabra tagasi kutsutud.  
 
Maire Jürima: Esitan  uueks juhatuse liikmeks Lauri Taburi
 
Lauri Tabur tutvustas ennast. Töötab hetkel  Siseministeeriumis nõunikuna ja on juba paar aastat naabrivalve ühinguga koostööd teinud. Omab nii tahtmist kui võimalusi ühingu juhatuse töös osaleda.
 
Maire Jürima : Palun hääletada, kes on selle poolt, et Lauri Tabur määrataks Eesti naabrivalve ühingu juhatuse liikmeks?
 
Hääletamine: Lauri Taburi Eesti Naabrivalve ühingu juhatuse liikmeks määramise poolt hääletasid kõik 21 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole
 
Üldkoosoleku otsustas: Eesti Naabrivalve ühingu juhatuse viies liige on Lauri Tabur.
 
 1. Liikmemaksu suuruse määramine
 
Maire Jürima teeb ettepaneku 2008 aastal liikmemaksuks on  100.-   
 
Maarja Mändmaa teeb ettepaneku, et juhatus analüüsiks uuesti, milline oleks optimaalne liikmemaks ja kas see võiks olla seotud sektori suurusega.
 
Erik Niinemaa teebettepanku, et liikmemaks võiks tõusta etappide kaupa, näiteks 2008 aastal 150 krooni,  2010 250.- et tulevikus ei peaks maksu tõstma hüppeliselt.
 
Maire Jürima: Palun hääletada, kes on selle poolt, et ühingu juhatus teeb sektorite suuruse kohta analüüsi ja esitab järgmisele üldkoosolekule oma ettepanekud liikmemaksu tõstmise ja diferentseerimise osas?
 
Hääletamine: Ühingu juhatusele sektorite suuruse analüüsi ja liikmemaksu tõstmise ja diferentseerimise ettepanekute tegemise ülesande andmise poolt hääletasid 21 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole.
 
Üldkoosoleku otsustas Ühingu juhatus teeb sektorite suuruse kohta analüüsi ja esitab järgmisele üldkoosolekule oma ettepanekud liikmemaksu tõstmise ja diferentseerimise osas.
 
Malle Karjatse: riigi toetuse suurendamiseks ja naabrivalve tegevuse teadvustamiseks oleks naabrivalvel vaja aktiivsemalt osa võtta kõikides turvalisust puudutavates küsimustes meedias.
 
Valentina Popova: liikmemaks 100 krooni on optimaalne, kuna on sümboolne.
 
Maire Jürima: Palun hääletada, kes on selle poolt, et ühingu liikmemaks on 2008 aastal 100.- krooni ?
 
Hääletamine: 2008 aasta 100.- kroonise liikmemaksu poolt hääletasid 20 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid 1 ühingu liige.
 
Üldkoosoleku otsustas: 2008 aastal on Eesti Naabrivalve ühingu liikmemaks 100.- krooni.
 
 
 1. Parimate naabrivalve sektorite tunnustamine
 
Tiina Ristmäe alustas ühingu juhatusele laekunud 2007 aasta sektorite tegevusaruannete põhjal valitud parimate sektorite tunnustamisega.
 
Maardus Keemikute 4 sektor – preemia 15 000 krooni
Võrumaal Plessi sektor - preemia 10 000 krooni
Läänemaal Risti vallas Piirsalu I ja Piirsalu II sektoreid –preemia 10 000 krooni
Tallinnas Möldre tee 7 sektor - preemia 7500 krooni
Tallinnas Liikuri 20 sektor - preemia  7500 krooni
 
 1. ENV koostööpartnerite tunnustamine
 
Tiina Ristmäe alustas ühingu juhatusele laekunud 2007 aasta sektorite tegevusaruannetes äramärgitud koostööpartnerite tunnustamisega.
 
Tänukirja ja kinkekaardi võtsid vastu Sergei Karotam, Aare Koha ja Rein Triisa ning Ergo Kindlustuse esindaja Anu Vahtra-Hellat.
 
Tänukiri ja kinkekaart :
Vitali Matvejev  Põhja Politseiprefektuur
Juhan Aasna Lõuna Politseiprefektuur
Jelena Vimberg Põhja Politseiprefektuur
Vitali Vink Põhja Politseiprefektuur
Karina Fesjuk Põhja Politseiprefektuur
Tarvo Ingerainen Põhja Politseiprefektuur
Sergei Karotam Põhja Politseiprefektuur
Elbe Kuuspalu  Põhja Politseiprefektuur
Urmas Mägi  - Risti valla abipolitseinik
Aare Koha - Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet
Vello Viiburg – Harku Vallavalitsus
Rein Triisa -Viljandi Linnavalitsus
 
Tänukiri:
Kaido Rätsep -  Kurmutec OÜ
Nõmme Linnaosa Valitsus
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet
ERGO Kindlustus
 
 1. Kohapeal tekkinud küsimused
 
Äramärgitud ja preemia saanud sektorite Liikuri 20 ja Keemikute 4 sektori vanemad tutvustasid oma sektori tegevusi.
 
 
 1. Ühingu kaheksas sünnipäevapidu suupistete ja meeldiva seltskonnaga
 
Lisad:
 1. MTÜ Eesti Naabrivalve 2007 aasta majandusaasta aruanne
 2. Revidendi Kuido Pettai arvamus ühingu 2007 aasta majandusaasta aruande juurde
 
 
Maire Jürima                                                  Malle Karjatse
Üldkoosoleku juhataja                                   Koosoleku protokollija