• Uudised
MTÜ Eesti Naabrivalve ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
28.10.2014

MTÜ Eesti Naabrivalve ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

 30.06.2014

Tatari 12

Tallinn

Koosolek algas kell 18:00 lõppes kell 20:00

Koosolekut juhatas Tarmo Vaik

Koosolekut protokollis Marek Väljari


Koosolekust võttis osa kokku 10 inimest, sealhulgas 2 juhatuse liige, ühingu tegevjuht, 7 naabrivalve sektorite esindajat. Osalejad on märgitud registreerimislehel.

Üldkoosoleku avamine. Päevakorra tutvustamine

Päevakord:

 

1.      Päevakorra kinnitamine

2.      ENV ühingu 2013 aasta majandusaasta aruande kinnitamine

3.      Tegevuskava 2014

4.      ENV Arengukava täiendamine

5.      Kohapeal tekkinud küsimused

 
Koosolekul osalejad kinnitasid päevakorra ühehäälselt.

 

Marek Väljari: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada tänase koosoleku juhatajaks Tarmo Vaik ning protokollijaks Marek Väljari.

Hääletamine: Tarmo Vaik koosoleku juhatajaks ja Marek Väljari koosoleku protokollijaks määramise poolt hääletasid kõik 10 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole.

Üldkoosoleku otsus: Tarmo Vaik koosoleku juhatajaks ja Marek Väljari koosoleku protokollijaks.

 1.      Eesti Naabrivalve 2013 a.  majandusaasta ülevaade ja aruande kinnitamine

Marek Väljari tutvustab 2013. a. majandusaastal läbiviidud tegevusi ja algatatud projekte. 2013.  majandusaasta aruanne lisatud protokollile (lisa 1).

Lauri Tabur: Kes olid  käsunduslepinguga töötajad?

Marek Väljari: Tiina Ristmäe, Ion Braga, Indrek Lindsalu.

Marek Väljari loeb ette revidendi Anne-Lii Kerge poolt koostatud akti. Akt lisatud protokollile (lisa 2).

Veronika Isberg: Kes on juriidilised isikud liikmete nimekirjas? Kas juriidiline isik on teinud eraldiseisva lepingu? Kas Uuesalu küla näitel võiks olla värvatud liikmeks ka näiteks autobaas, et olla veel täiuslikum?

Marek Väljari: Juriidilised isikud on need, kus liikmeks on ka mõni juriidiline isik, näiteks külaselts või mõni piirkonnas asuv asutus, kes piirkonnaga liidetakse. Juriidiline isik võib olla sõlminud eraldi lepingu ühinguga kui ka võib olla üks liige sektoris. Jah, juriidilised isikud võib kaasata sektori töösse.

Sõle 47: Kes on hetkel lepingu osapooled, kes allkirjastavad uue piirkonna lepingu?

Marek Väljari:  Uue piirkonna lepingu allkirjastavad kohalik omavalitsus, politsei, loodav piirkond ja naabrivalve ühing.

Sirje Potissepp: Miks te liikmemaksu kokku ei korja? Olen raamatupidajale mitu korda kirjutanud, aga arvet ikka ei saa. Äkki tuleks raamatupidaja välja vahetada? Minu käes on juba kahe aasta tasud liikmetelt korjatud, aga ilma arveta ma seda tasuma ei hakka. Jumala eest katsuge see asi korda teha, et vähemasti temale arve esitada.

Kui on 514 sektorit ja kohal on nii palju liikmeid nagu on, siis kuidas te kinnitatud saate oma protokolli?

Olete tublid olnud.

Marek Väljari: Küsimust oleme arutanud korduvalt juhatuse koosolekutel ning ühing tegeleb selle lahendamisega väga tõsiselt. Raamatupidajale on nimekiri esitatud, kellele arved esitada. Siiski, positiivset tulemust näitab ka juba möödunud aasta, kus liikmemaksude laekumine on märgatavalt kasvanud. Sama küsimus on ka Ülle Laasneril. Luban, et see saab olema tegevjuhi 2014 aasta üks tähtsamaid küsimusi, millega tegelen.

Tarmo Vaik: Vastavalt seadusele ja põhikirjale ning asjaolule, et kasvasime niivõrd suureks, siis on muudetud ära, et üldkoosolek hääleõiguslik kui üle poolte üldkoosolekul osalejatest annab poolthääle.
Uut tegevjuhti tuleb igati kiita, sest võrreldes selle seisuga, mis me olime enne Marek Väljari töölevõtmist on lepingu olukord tükkmaad parem.

Sõle 47: on kuulda ka, et see (Tegevjuht) on väga aktiivne noormees.

Tarmo Vaik: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada 2013. a. majandusaasta aruanne?

Hääletamine: Ühingu 2013. a. majandusaasta aruande kinnitamise poolt hääletasid 10 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu ja erapooletuid ei ole, seega on majandusaasta aruanne kinnitatud ühehäälselt.

Üldkoosolek otsustas: Kinnitada ühingu 2013. a. majandusaasta aruanne (lisa 1).
2.     Ühingu tegevuskava aastaks 2014

Mrek Väljari  räägib plaanidest 2014. aastaks ja ka järgmisteks aastateks.

Põhiliseks eesmärgiks on stabiilse rahastuse tagamine Eesti Naabrivalve ühingu jätkusuutliku tegevuse jätkamiseks.  Selleks tehakse tihedat koostööd siseministeeriumiga ja teiste spetsialistidega/ametnikega. Samuti  on üks prioriteetidest liikmemaksude kogumine.

Veel plaanitakse pöörduda ka erafirmade poole toetuse saamiseks.

Marek Väljari arvates tuleks vähem panustada erinevatele projektidele ja selle asemele suunata tegevus ligi 11 000 liikmele.

Oluline on ka ühingu tegevuse meediakajastuse kasvatamine ja seeläbi imago kujundamine. Tõhustakase „pildil olemist“ sotsiaalmeedias, oluline on ka artiklite ilmumine maakondlikes ja kohalike omavalitsuste ajalehtedes. Nendes artiklite avaldamine on piirkondlike arendusjuhtide ülesanne.

Naabrivalve sektorite aktiivsuse kasvatamine läbi aktiivse infovahetuse ühingu liikmetega. On vajalik saada ülevaade kõigist Naabrivalve sektoritest, korrastada andmed, äratada „passiivsed“ sektorid.

Osalemine Ohutuspäevadel, mis annab suurepärase võimaluse tulevaste kui ka olemasolevate liikmetega vahetuks suhtlemiseks ning ühingu mainekujunduse elluviimiseks. Tänane ühingu imago on väga positiivne ning negatiivset tagasisidet (imago) ei ole viimase pooleteist aasta jooksul esinenud.


Naabrivalve aktiivsuse kasvatamine – turvaalaste koolituste viimine maakondlikule tasandile.  

Häirenupu projektitegevuste jätkamine. Projekti eesmärgid täideti ning saadi KÜSK-st positiivne tagasiside projektile.

Koostööst Siseministeeriumiga 2014-2017 ohu ja süütegude ennetamisest. Ennetustöö plaani koostamine. Osalemine piirkondliku politsei töömudeli väljatöötamisel. Koostöö politseiga on hea ja naabrivalve liikmetelt tulev info politseile on väga väärtuslik. Siseturvalisuse poliitika kujundamisel Siseministeeriumile abiks.

Ühingu kui organisatsiooni ja võrgustiku arendamine.

Rahvusvaheline koostöö, näiteks Austria üle-Euroopalise ühingu loomisel kaasatöötamine, Taani, Moldova, Soome jne.

Jätkub:

›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi