• Uudised
MTÜ Eesti Naabrivalve ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
17.05.2007

5. mai 2007. a
Tallinnas Toompuiestee 10
Puuetega Inimeste Koja saalis

Koosolek algas kell 14:00 lõppes kell 17:00

Koosolekut juhatas Anne-Lii Rello,
Koosolekut protokollis Maire Jürima

Koosolekust võttis osa kokku 24 inimest
sealhulgas 4 juhatuse liiget (Anne-Lii Rello, Tarmo Vaik, Maire Jürima ja Anneli Chhabra) , tegevjuht Tiina Ristmäe, 19 sektorivanemat.

1. Üldkoosoleku avamine. Päevakorra tutvustamine

Anne-Lii Rello avab koosoleku.

Anne-Lii Rello: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada tänase koosoleku juhatajaks Anne-Lii Rello ning protokollijaks Maire Jürima.

Hääletamine: Anne-Lii Rello koosoleku juhatajaks ja Maire Jürima koosoleku protokollijaks määramise poolt hääletasid kõik 24 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole.

Üldkoosoleku otsustas: Valida Anne-Lii Rello koosoleku juhatajaks ja Maire Jürima koosoleku protokollijaks.

Anne-Lii Rello tutvustab koosoleku üheksapunktist päevakorda.

Anne-Lii Rello: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada tänase koosoleku päevakord?

Hääletamine: pakutud päevakorra poolt hääletasid kõik 24 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole.

Üldkoosoleku otsustas: Kinnitada esitatud päevakord.

Tiina Ristmäe tutvustab juhatuse liikmeid. Perekondlikel põhjustel puudub Erik Niinemaa.

2. Eesti Naabrivalve 2006. a. majandusaasta ülevaade ja aruande kinnitamine

Tiina Ristmäe tutvustab 2006. a. majandusaasta aruannet. Aruanne lisatud protokollile(lisa 1).

Tiit Kruusalu: teeb ettepanku, et koolituste materjalid saadetaks ka e-mailiga liikmetele.

Tiina Ristmäe loeb ette revident Kuido Pettai arvamuse. Arvamus lisatud protokollile (lisa 2).

Anne-Lii Rello: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada 2006. a. majandusaasta aruanne?

Hääletamine: Ühingu 2006 a majandusaasta aruande kinnitamise poolt hääletasid kõik 24 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole.

Üldkoosoleku otsustas: Kinnitada ühingu 2006 a majandusaasta aruanne (Lisa 1).

3. 2007. a. planeeritud tegevused

Tiina Ristmäe tutvustab 2007. a. planeeritud tegevusi. Jätkame „oluliste numbrite” uuendamisega. Korrastame naabrivalve sektorite nimekirja. Jätkame koolituste korraldamisega. Ühingu arendamine – töötajatele koolitused, täiendõpped, uute koostööpartnerite ja sponsorite leidmine, stabiilse rahvusvahelise koostööpartneri leidmine, rahvusvahelise rahastuseleidmine. Jätkame ka uute sektorite loomisega – elanike koosolekutel osalemine ja sektori loomiseks elanike toetamine ja nõustamine.

Anne-Lii Rello: Palun hääletada, kes on selle poolt, et heaks kiita 2007. a. planeeritud tegevused?

Hääletamine: ühingu 2007 aasta tegevuse heakskiitmise poolt hääletasid kõik 24 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole

Üldkoosoleku otsustas: Tiina Ristmäe poolt esitatud ühingu 2007 aastaks planeeritud tegevused heaks kiita.

4. Põhikirja muudatuste tutvustamine

Tiina Ristmäe: teeb ettepanku sätestada põhikirjaga sisseastumismaks. Eristuva šriftiga on kirjas lisatud sõnad. (lisa 3 )
3.6 Liikmeks vastuvõtmisel on uus liige kohustatud tasuma sisseastumismaksu ja jooksva aasta liikmemaksu ning andma allkirja põhikirjaga tutvumise kohta.
3.7 Sisseastumis-ja liikmemaksu suurus määrtakse igal aastal üldkoosoleku poolt
4.3 Ühingu liikmel on kohustus:
4.3.3 tasuda sisseastumismaksu ja iga-aastast liikmemaksu

Anne-Lii Rello: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada põhikirja muudatused sisseastumismaksu osas?

Hääletamine: ühingu põhikirja muudatuste poolt hääletasid kõik 24 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole

Üldkoosoleku otsustas: muuta vastavalt ettepanekutele ühingu põhikiri liitumistasu osas.

Tiina Ristmäe teeb ettepanku sätestada põhikirjaga stipendiumite ja preemiate maksmise võimalus.
Lisada põhikirjale punkt
3.14 ühingul on õigus välja maksta stipendiumit ja preemiat

Anne-Lii Rello: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada põhikirja muudatused stipendiumite ja preemiate osas?

Hääletamine: Ühingu põhikirja muudatuste poolt hääletasid kõik 24 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole.

Üldkoosoleku otsustas: Muuta vastavalt ettepanekule ühingu põhikiri stipendiumite ja preemiate maksmiseks.

Tiina Ristmäe teeb ettepanku anda põhikirjaga ühingu juhatusele võimalus otsustada vabastada või vähendada ühingu liikme liikmemaksu .
Lisada põhikirjale punkt
6.5.7 Juhatusel on õigus vabastada või vähendada naabrivalve ühingu liikme liikmemaksu.
Juhatus esitab igal aastal üldkoosolekule aruande liikmemaksust vabastamise või summa vähendamise korral.

Anne-Lii Rello: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada põhikirja muudatused juhatuse pädevusse jääva liikmemaksu vabastamise ja vähendamise osas?

Hääletamine: Ühingu põhikirja muudatuste poolt hääletasid kõik 24 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole.

Üldkoosoleku otsustas: Muuta vastavalt ettepanekule põhikirja, mis annab ühingu juhatusele õiguse otsustada ühingu liikme liikmemaksu vabastamise ja vähendamise osas?

5. Liikmemaksu suuruse määramine

Tiina Ristmäe teeb ettepaneku 2007 aastal liikmemaksuks on 100.-

Viljar Moorits tahab teada, kuidas on laekunud liikmemaks?

Tiina Ristmäe: Umbes 75%.

Anne-Lii Rello: Palun hääletada, kes on selle poolt, et ühingu liikmemaks on 2007 aastal 100.- krooni ?

Hääletamine: 2007 aasta 100.- kroonise liikmemaksu poolt hääletasid kõik 24 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole.

Üldkoosoleku otsustas: 2007 aastal on Eesti Naabrivalve ühingu liikmemaks 100.- krooni.

6. Naabrivalve uue koostöölepingu tutvustus (muutused ühise tegutsemise lepinguga võrreldes).

Tiina Ristmäe: Seoses seadusandluse muutumisega tekkis vajadus muuta ka ühise tegutsemise lepingut.

Tiina Ristmäe tutvustab uut koostöölepingut. Leping protokollile lisatud (lisa 4).

Tiit Kruusalu teeb ettepaneku lisada lepingusse võimalus, kus saab kutsuda sektorivanem tagasi, kui selle poolt on 50%+1 häälteenamus.

Hanno Kindel arvab, et parem on kui 75% kohalolnutest on selle poolt.

Lembo Mäss: selguse mõttes võib selle sõnastada nii, et 2/3 koosolekul viibijatest saab vajadusel sektori vanema tagasi kutsuda.

Anne-Lii Rello lubab lepingusse täiendused sisse viia ning saata uue lepingu projekti ühingu liikmetele ülevaatamiseks, arutlemiseks.

Anu Ideon tunneb huvi, mis saab vanadest sektoritest, kellel juba leping alla kirjutatud? Kas kirjutatakse alla lepingu lisa?

Tiit Kruusalu teeb ettepanku, et uued sektorid ühinevad protokolliliselt.

Tiina Ristmäe: seda ei ole juhatuses veel arutatud, aitäh ettepaneku eest.

7. Organisatsioonilised küsimused

Tiina Ristmäe tutvustab ühingu kodulehe haldamisega seotud probleemi. Ühingu juhatus ei olnud rahul CMA tegevusega ning vahetas serveriteenuse pakkujat. Tuli välja, et CMA programeeritud koduleht ei ühildu 100% uue serveriga ning põhimõttelsielt tuleb kodulehel teatud muudatuste tegemiseks ikkagi CMAga koostööd teha.
Peale viljatuid läbirääkimisi CMA-ga on juhatusel plaan CMA-ga arbitraažkohtusse pöörduda, et saada ühingule õigus oma kodulehte vabalt hallata.
Mida arvab sellest üldkoosolek?

Viljar Moorits ja Tiit Kruusalu arvavad, et tuleb kohtuvaidlus algatada.

Tiit Kruusalu tunneb huvi, kes maksab kohtusse mineku?

Tiina Ristmäe selgitab, et arbitraažkohtu kulud maksab ühing ise ja kui kohtuvaidlus lõppeb ühingule positiivselt, siis ühing ei kaota raha.

Tiina Ristmäe edastab Viimsi politseikonstaabli pöördumise, et kas naabrivalve liikmed oleksid nõus 8. ja 9. mai õhtul tänavatel patrullima ning ümbrust jälgima. 3-4 inimese grupid jalutaksid 2-3 tundi. Oleksid politsei silmad ja kõrvad – kui midagi kahtlast märgatakse, teatatakse sellest politseile.

Katrin Paas on nõus patrullima minema, kuid arvab, et ilma naabrivalve vestita on parem.

Tiit Kruusalu algatab diskussiooni liikmemaksu isikuliseks v muutmise kohta, näiteks iga perekond maksab aastas 3 krooni vms. Põhjenduseks toob hr. Kruusalu, et kui liikmemaks oleks isikuline, tunneksid kõik vastutust.

Ühist seisukohta üldkoosolek ei kujundanud, teemat saab edasi arutada meilinglistis ning vajadusel saab ühingu 2008. aasta üldkoosolekuks teha liikmemaksu isikuliseks muutmise projekti.

8. Parimate naabrivalve sektorite tunnustamine

Anne-Lii Rello tegi ülevaate laekunud aruannetest. Kokku laekus 35 aruannet ja kõige rohkem Tallinnast ning Harjumaalt. 15 sektorit olid ühendust võtnud politseiga. Enamikes sektorites üldiselt rahulik. Probleemideks korterivargused, liiklusküsimused, aastavahetuse paugutamine, metallivargused, peksmised. Kontaktid ka kohaliku omavalitsusega. Koristati parki, teatati looduse reostamisest. Kontakte munitsipaalpolitseiga. Suur võit see, et munitsipaalpolitsei tõesti teisaldas valesti pargitud auto Sinika sektoris. Väga palju tänati oma aruannetes naabrivalvet. Kiideti ümarlaudade tegevust ja oodati nende jätkumist. Juhatuse koosolek toimus 4. mail, aruannete põhjal valiti välja parimad sektorid.

Tiina Ristmäe alustas aruannete põhjal valitud parimate sektorite tunnustamisega.

8.1. Aukirjad anti üle:
8.1.1. Uku sektorile, sektorivanem Elvi Joonuks;
8.1.2. Tiigi 2 sektorile, sektorivanem Olev Pung;
8.1.3. Pärnaõie sektorile, sektorivanem Aavo Pintson.

8.2. Preemia 10 000, krooni anti üle:
8.2.1. Kodu sektorile, sektorivanem Katrin Paas;
8.2.2. Lõuna-Käesalu sektorile, sektorivanem Madis Melzas;
8.2.3. Suure-Kaare 39 sektorile, sektorivanem Ene Talimaa;
8.2.4. Sinika sektorile, sektorivanem Anne Mäns.

8.3. Sektorivanema preemia 2000.- krooni anti üle:
8.3.1. Katrin Laurile (Laur), Sulevi sektor;
8.3.2. Sten-Fred Põdrale (Põder), Pällo-Koidu sektor;

Tarmo Vaik tutvustas OSCE kutsel toimuvat koolitamisreisi Kõrgõstani pealinna Bišekeki. Sealsetele miilitsa, kohaliku omavalitsuse ja MTÜ-de esindajatele tutvustatakse naabrivalve põhimõtteid ning antakse juhiseid, kuidas ka Kõrgõstanis sarnane liikumine tööle saada.

9. Ühingu seitsmes sünnipäevapidu suupistete ja meeldiva seltskonnaga

Lisad:
1. MTÜ Eesti Naabrivalve 2006 aasta majandusaasta aruanne
2. Revidendi Kuido Pettai arvamus ühingu 2006 aasta majandusaasta aruande juurde
3. MTÜ Eesti Naabrivalve täiendatud põhikiri
4. Uus ühingu koostööleping

Anne-Lii Rello                Maire Jürima
Üldkoosoleku juhataja    Koosoleku protokollija

›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi