• Uudised
Euroopa Liidu riigid töötavad välja organiseeritud kuritegevusega võitlemise deklaratsiooni
20.11.2003
20.-21. novembril toimub Iirimaal Dublinis konverents, kus töötatakse välja
deklaratsioon, millega praeguste ja tulevaste Euroopa Liidu riikide avaliku
ja erasektori esindajad kinnitavad valmisolekut võidelda ühiselt
organiseeritud kuritegevuse vastu.

Konverentsil väljatöötatav Dublini deklaratsioon sisaldab soovitusi EL-i
liikmesriikide koostöö tõhustamiseks, avalikkuse teadlikkuse suurendamiseks
ning kriminaalpreventsioonialase teadustöö edendamiseks organiseeritud
kuritegevusega võitlemise valdkonnas.

Keskkriminaalpolitsei juhi Lauri Taburi sõnul on tegemist märkimisväärse
sündmusega kuritegevusevastase võitluse ajaloos. "Kui mitmeid aastaid on nii
Euroopas kui Eestis räägitud erasektori kaasamisest tavakuritegevuse
tõkestamisse, siis organiseeritud kuritegevusega võitlusse valitsusväliste
jõudude kaasamine märgib uut ajajärku Euroopa turvalisuse tõstmisel," ütles
Lauri Tabur.

Ainukesena EL-i uute liikmesriikide esindajatest konverentsil ettekannet
pidav Lauri Tabur käsitleb oma sõnavõtus Eesti seniseid kogemusi ning kõigi
tulevaste liikmesriikide võimalusi valitsusväliste organisatsioonide
kaasamisel võitlusse kuritegevuse erinevate vormide vastu.

Konverentsil esinevad nii Euroopa riikide juhtivad poliitikud kui EL-i
institutsioonide, rahvusvaheliste organisatsioonide, ettevõtete ja
ülikoolide esindajad. Ettekannetes ja diskussioonides arutatakse avaliku ja
erasektori vahelise korrakaitsealase koostöö olulisust, organiseeritud
kuritegevuse alase info kogumise meetodeid ning küberkuritegevuse vastu
võitlemist. Lisaks on teemadeks veel seadusandluse täiendamine
organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise tõhustamiseks ning riikliku,
regionaalse ja kohaliku tasandi ning huvigruppide vahelise koostöö
koordineerimine.

Konverents on esimene EL-i praegusi ja tulevasi liikmesriike hõlmav üritus,
mille eesmärgiks on avaliku ja erasektori partnerluse arendamine
organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. Konverentsi initsiaatoriteks
on EL-i eesistujariigid 2004. aastal: Iirimaa ja Holland. Konverents toob
kokku üle 300 esindaja EL-i praeguste ja tulevaste liikmesriikide valitsus-
ja teadusasutustest, erasektorist ning rahvusvahelistest
organisatsioonidest. Eestit esindavad konverentsil keskkriminaalpolitsei
juht Lauri Tabur, keskkriminaalpolitsei infoosakonna ülemkomissar Rene
Berting ja MTÜ Eesti Naabrivalve juhatuse esimees Tarmo Vaik.
›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi