• Ühingu 2014 aasta majandusaasta aruanne

 MTÜ Eesti Naabrivalve
Majandusaasta aruanne
01.01.2014 – 31.12.2014

Aadress: Tatari 12, Tallinn 10116                         Majandusaasta aruanne 2014. a. pdf
Registrikood: 80130248
Sidevahendid:

  • Tel: +372 6 522 522
  • GSM: +372 5 136 630
  • Fax: +372 6 522 522
  • E-post: info@naabrivalve.ee 

              Põhitegevusala: Elanikkonna turvalisuse tõstmine

              Ettevõtluse vorm: Mittetulundusühing 

TEGEVUSARUANNE 2014

Eesti Naabrivalve ühingu põhikirjalisi eesmärke täitsid 2014 aastal järgnevad peamised tegevusvaldkonnad:
1. Eesti Naabrivalve (ENV) ühingu arendamine
2. Naabrivalve liikumise edendamine
3. Koostööprojektid ja rahvusvaheline koostöö

Olulisemad ühingu rahastajad 2014 aastal olid:
- Politsei- ja Piirivalveamet
- Eesti Välisministeerium
- Maavalitsused

Ühingu juhatus ja töötajad:
Ühingu tegevust korraldas neljaliikmeline juhatus (Tarmo Vaik, Veiko Randlaine, Tiina Ristmäe ja Lauri Tabur), kes valiti 16.05.2012 toimunud üldkoosolekul. Juhatuse tööd juhtis juhatuse esimees Tarmo Vaik. Aasta jooksul viidi läbi 13 juhatuse koosolekut. Juhatuse liikmed ENV juhtimise eest tasu ei saanud.
Käsunduslepinguga töötavaid isikuid oli 2014 aastal 3, kellele arvestati palka 39 854 eurot (sotsiaalmaksu tasuti 13 550 eurot). Lisaks ühingu töötajatele aitasid eesmärkide täitumisele igapäevaselt kaasa ühingu liikmed, andes vabatahtlikuna panuse oma kodukoha
turvalisuse suurendamisel.
Täname kõiki vabatahtlikke ühingu arengusse panustamast!

Eesti Naabrivalve ühingu arendamine
Jätkati naabrivalve sektorite andmebaasi uuendamist. Kõik aasta jooksul loodud sektorid sisestati uude andmebaasi, jätkati varem loodud sektorite andmete korrastamist ja sisestamist uude andmebaasi.
Ühingu töötajad osalesid mitmetel vabaühendustele suunatud täiendkoolitustel, seminaridel ja konverentsidel. Viidi läbi piirkondlikke koolitusi ja infopäevasid ühingu liikmetele.
ENV esindaja osales Viimsi korrakaitsekomisjoni töös.
ENV esindaja osales Siseministeeriumi juhitud Siseturvalisuse arengukava koostamise kogukondade töörühmas ning osales arengukava koostamise maakondlikel aruteludel.
Ühingu töötajad osalesid paljudes piirkondlikes ettevõtmistes ja projektides, mille eesmärgiks on suurendada turvalisust, vähendada vigastusi ja ohtu sattumist.

Naabrivalve liikumise edendamine
Naabrivalve ühingu liikmetele pakuti jätkuvalt võimalusi end koolitada, ühingu kodulehel tutvustati koolituste nimekirja (16 teemat). Läbi viidi üldturvalisuse teemalisi koolitusi, kokku 7 koolitust. Piirkonniti toimus 5 naabrivalve ümarlauda, arutati elanike turvariske ja nende likvideerimise võimalusi. Elanikke informeeriti naabrivalve tegevustest kodulehe, sotsiaalmeedia ja ajalehe vahendusel. 2014 aasta jooksul avaldati 41 ajaleheartiklit peamiselt kohalikes ajalehtedes.

Loodavatele ja juba tegutsevatele sektoritele pakuti nõustamisteenust, abi probleemide lahendamisel, tuge ametitega suhtlemisel. Eesti Naabrivalve ühingu poolt levitati naabrivalve ja turvatemaatilist informatsiooni, milles sisaldusid uudised, nõuanded, statistika, tähelepanekud, üleskutsed, isikute otsingud, kuritegevuse trendid, liiklusohutus ning info ühingu arengutest. Selleks kasutati e-kirja otsepostituse süsteemi, sotsiaalmeedia kanaleid internetis, ajakirjandust ja raadiot.
Perioodil 01.01-31.12.2014 liitus naabrivalvega 368 leibkonda 28 erinevast piirkonnast. 2014 aasta lõpuks oli naabrivalvega liitunud kokku 11154 leibkonda 542 piirkonnast üle Eesti.
Enamus uutest piirkondadest moodustati Harjumaal. Uusi piirkondasid tuli juurde veel Raplamaal, Läänemaal, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Tartumaal, Põlvamaal, Järvamaal ja Viljandimaal.
Kõikides piirkondades käivitati naabrivalve tegevused tänu tublidele ja aktiivsetele kohalikele elanikele, kes hoolivad oma kodukoha turvalisusest ja soovivad piirkonna turvalisuse tõstmiseks anda oma vabatahtliku panuse. Algatust ja koostööd toetasid omaltpoolt politseiametnikud, päästeametnikud ning turvaettevõtete töötajad, kes aitasid läbi viia elanikele infopäevasid ning andsid inimestele soovitusi, kuidas oma kodu turvalisemaks muuta ja kuidas käituda ohuolukordades. Tugev positiivne mõju oli jätkuvalt ka omavalitsuste toetaval suhtumisel.
Naabrivalve ühing osales 20 korral traditsioonilistel, turvalist elustiili propageerivatel üritustel, mida korraldasid ühingu koostööpartnerid. Sellised üritused olid turvapäevad, infopäevad, külapäevad, laadad erinevates piirkondades üle Eesti. Turvapäevade raames said inimesed näha päästetehnikat, mida kasutavad päästjad reageerimiseks nii vee peal kui maal, erinevaid simulatsioone, informatiivseid ettekandeid jne.
Sarnased turvapäevad on atraktiivsed ja külastajate hulgas leidub alati inimesi, kes naabrivalve võimalused just seal enda jaoks avastavad.
Naabrivalve liikmetega toimus 317 kohtumist üle Eesti, mille raames arutati peamiselt piirkonna turvalisuse tõstmise võimalusi.

Koostööprojektid ja rahvusvaheline koostöö
2014 a. alustatud või jätkunud suuremad projektid:
Häirenupu teenuse projekt „Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine vabatahtlike kaasabil“, rahastaja oli Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Šveitsi Vabaühenduste Fond, projekti eelarve oli 46 971,42 eurot. Projekt lõppes 31.10.2013 kuid projekti tegevustega jätkatakse.
Eesti ja Moldova koostööprojekt „Kogukonna turvalisuse arendamine Moldova maapiirkondades läbi Eesti Naabrivalve kogemuse“, projekti on kaasatud mõlema riigi siseturvalisusega tegelevad ametkonnad, Moldova Suursaatkond Eestis, ja teisi olulisi partnereid. Projekti rahastaja on Eesti Naabrivalve.

Eesti Välisministeerium, eelarve 56 734 eurot. Projekt kestab. Projekti käigus viidi läbi 2 Eesti-Moldova ühiskoolitust. Toimus ka 2 õppereisi, mille käigus kahel korral käisid Moldova esindajad Eestis, kelle hulka kuulusid politsei, Siseministeerium, ajakirjanikud, vabaühendused, kohaliku omavalitsuse esindajad ning kahel korral käisid Eesti esindajad projektijuhi ja koolitaja näol Moldovas.
Eesti Naabrivalve on Eesti Mittetulundusühingute Liidu liige.
Eesti Naabrivalve osaleb Tallinna Vabaühenduste võrgustiku töös.
Eesti Naabrivalve esindajad osalevad mitmete omavalitsuste korrakaitsekomisjonides.
Lisaks rahvusvahelisele koostööprojektile Eesti ja Moldova vahel, vahetati naabrivalve alast informatsiooni veel erinevate riikidega (tihedam suhtlus aastal 2014 oli Taani, Austria, Läti, Leedu ja Soome esindajatega), tutvustati Eestis kasutusel olevat ENV mudelit ning arutati võimalikke koostöökohti tulevikus. Naabrivalve on Rahvusvahelise Naabrivalve (EUNWA) asutajaliige ning osales Austrias toimunud avakonverentsil ettekandega, millel osalemist rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Alanud aasta on MTÜ Eesti Naabrivalve jaoks juba viieteistkümnes ning endiselt on naabrivalve liikumine odavaim ja populaarne kogukonna turvalisuse tõstmise viis, mis toimub vabatahtluse alusel. Liikumise moto seisneb põhimõttes: hooli, märka, reageeri. Ühingu arengustrateegia järgmiseks majandusaastaks hõlmab endas nelja peamist tegurit:
1. Naabrivalve liikumise leviku suurendamine Eestis
2. Naabrivalve liikmetega regulaarne infovahetus, naabrivalve sektorite nõustamine ja koolituste pakkumine
3. Läbimõeldud teavitustööavalikkuse suuremaks informeerimiseks naabrivalve võimalustest
4. Häirenupu teenuse arendamine
5. Väljaspool Eestit naabrivalve liikumise idee tutvustamine ja edendamine

Täpsema lisainformatsiooni ja ülevaateid projektidest leiab ühingu kodulehelt www.naabrivalve.ee.

Marek Väljari
Tegevjuht