• MTÜ Eesti Naabrivalve üldkoosolekute protokollid
MTÜ Eesti Naabrivalve ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

29.05.2019                                                                       2019 aasta üldkoosoleku protokoll pdf.
VabamusToompea 8

29.05.2019 kell 18:00

Koosoleku juhataja: Marek Väljari
Koosoleku protokollija: Lauri Tabur

Koosolekust võttis osa 20 inimest, sealhulgas 2 juhatuse liiget ning ühingu tegevjuht. Osalejad on märgitud eraldi registreerimislehel, mis on lisatud protokollile.

Üldkoosoleku päevakord:

Üldkoosoleku avamine: koosoleku juhataja ja protokollija valimine ning päevakorra kinnitamine.

1. ENV ühingu 2018. majandusaasta ülevaade ja aruande kinnitamine;
2. ENV ühingu tegevuskava aastaks 2019;
3. ENV ühingu liikmemaksu suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile 3.7;
4. Revidendi valimine 2019. aasta majandusaasta aruande revideerimiseks;
5. Kohapeal tekkinud küsimused.

Hääletamine: päevakorra kinnitamise poolt hääletasid ühehäälselt kõik kohalviibinud. Vastu ja erapooletuid ei olnud.

Üldkoosoleku otsus: kinnitada päevakord.

Marek Väljari: palun hääletada, kes on selle poolt, et koosoleku juhatajaks määrata Marek Väljari ja protokollijaks Lauri Tabur?

Hääletamine: Marek Väljari valiti koosoleku juhatajaks ja Lauri Tabur protokollijaks ühehäälselt. Vastu ja erapooletuid ei ole.

1. ENV ühingu 2018. majandusaasta ülevaade ja aruande kinnitamine;

Ühingu 2018 aasta majandusaasta aruandega said osalised tutvuda ENV kodulehel või
kontoris Tallinnas Tatari 12.

Marek Väljari tutvustas osalejaile majandusaasta ülevaadet. Aasta jooksul lisandus 11 NV
piirkonda 226 majapidamisega. Liitumise aktiivsus oli varasemaga võrreldes väike, kuna
kuritegevus on olnud langustrendis.

2018. aasta lõpu seisuga ühingu liikmeiks 554 sektorit 10 496 liikmega.

2018 tulud olid 68 755 eurot, sh liikmete tasud 2815, annetused ja toetused 63 744 ning
muud tulud 2196 eurot. Suurim rahastaja Siseministeerium läbi PPA.

2018 tulud olid 68 717 eurot, sh tegevuskulud 42 626, tööjõukulud 26 091 eurot.

Marek Väljari luges ette revident Andrus Kirsipuu arvamuse.

Hääletus

P(oolt): kõik
V(astu): ei
E(rapooletu): ei

Üldkoosolek otsustas: kinnitada ühingu 2018. aasta majandusaasta aruanne (lisatud).

2. ENV ühingu tegevuskava aastaks 2019;

Marek Väljari tutvustas ühingu 2019. aasta kava. Olulised märksõnad kavas on töö
stabiilse rahastuse tagamiseks, meediakajastuse kasvatamine, naabrivalvesektorite
aktiivsuse kasvatamine jne.

Hääletus

P: kõik
V: ei
E: ei

Üldkoosolek otsustas: Kinnitada ühingu 2019. aasta tegevuskava.

3. ENV ühingu liikmemaksu suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile
3.7.

Juhatus tegi ettepaneku muuta eraisikute liitumistasu 1 eurolt 10 eurole majapidamise
kohta, juriidiliste isikute puhul tõsta liitumistasu 10 eurolt 100 eurole. Liikmemaks muuta
eraisikute puhul 1 eurolt aastas 0 eurole aastas ning juriidiliste isikute puhul muuta
liikmemaks 10 eurolt 0 eurole. Liitumise korral väljastatakse sektorile esimesed 4 plakatit
ja infomapid tasuta. Edaspidi vastavalt hinnakirjale
(http://www.naabrivalve.ee/index.php?mid=408).

Täpsustuseks, et liikmemaks tasutakse lepingu sõlmimisel. Hilisemaid tasusid pole ka
siis, kui liikmeid liitub juurde. Edaspidi tasutakse vaid kulupõhiselt nt ENV uute siltide,
kleepsude jms eest, kui liitumisel saadu on kulunud vms.

Hääletus

P: kõik
V: ei
E: ei

Üldkoosolek otsustas: kinnitada liikmemaks eelpool kirjeldatud kujul.

4. Revidendi valimine 2019 aasta majandusaasta aruande revideerimiseks;

Kohaletulnud ennast välja ei paku. Juhatuse ettepanek revidendiks Andrus Kirsipuu.

Hääletus

P: kõik
V: ei
E: ei

Üldkoosolek otsustas: Eesti Naabrivalve MTÜ 2019. aasta revidendiks nimetada Andrus
Kirsipuu.

5. Kohapeal tekkinud küsimused.

Marek tutvustas sektorite küsitluse tulemusi.

Koosolek lõppes kell 18.45.

Lisad:

1. MTÜ Eesti Naabrivalve 2018. aasta majandusaasta aruanne
2. Andrus Kirsipuu poolt koostatud revidendi arvamus
3. Üldkoosolekul osalejate registreerimislehtMarek Väljari                                                                             Lauri Tabur
Üldkoosoleku juhataja                                                           Üldkoosoleku protokollija