• Ühingu 2010 aasta majandusaasta aruanne
MTÜ Eesti Naabrivalve
Majandusaasta aruanne
01.01.2010 – 31.12.2010

Aadress: Tatari 12, Tallinn 10116       Majandusaasta aruanne 2010. a.pdf
Registrikood:
80130248              
Sidevahendid:
 • Tel:    +372 6 522 522   
 • GSM: +372 5 136 630  
 • Fax:   +372 6 522 522
 • E-post: info@naabrivalve.ee 

  Põhitegevusala: Elanikkonna turvalisuse tõstmine

  Ettevõtluse vorm: Mittetulundusühing

   

  TEGEVUSARUANNE 2010

   Eesti Naabrivalve ühingu 2010 aasta põhilised tegevusvaldkonnad vastavalt põhikirjale olid:

   1. Eesti Naabrivalve (ENV) ühingu arendamine (uued materjalid, rahastamine, uued koostööpartnerid, arengukavade koostamises osalemine jne)

  2. Naabrivalve arendamine (a) olemasolevate sektoritega tegelemine - kontaktandmete uuendamine, infomaterjalide uuendamine, nõustamine; b) uute sektorite loomine - reklaamitöö, koosolekud, meediatöö jne)

  3. Koostööprojektide elluviimine

  4. Rahvusvaheline suhtlus

  Suuremad ühingu rahastajad 2010 aastal olid: 

  • Politseiamet
  • Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)
  • Avatud Eesti Fond
  • Sponsor (GSMvalve OÜ)

  Ühingu tegevust toetasid ka Tallinna Linnavalitsus, Tartu Linnavalitsus, Saku Vallavalitsus, Harku Vallavalitsus, Rae Vallavalitsus, Viimsi Kodanikukaitse fond ja Sauga Vallavalitsus (vt Lisa 8).

  Eraettevõtetest toetas ühingu tegevusi Ergo Kindlustuse AS 25 000 krooniga ja GSMvalve OÜ 75 000 krooniga
   
  Ühingu tegevust korraldab neljaliikmeline juhatus (Tarmo Vaik, Madis Melzar, Indrek Randma ja Lauri Tabur), mis valiti 16.05.2009 toimunud üldkoosolekul. Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees Tarmo Vaik. Aasta jooksul viidi läbi 9 juhatuse koosolekut. Ühingu liikmeks võeti 47 isikut (naabrivalve sektorite vanemad), ühingust arvati välja 9 liiget (seoses naabrivalve tegevuse lõpetamisega). 
   
  Töölepinguga töötavaid isikuid oli 2009 aastal 2, töövõtulepinguga 1 ja käsunduslepinguga 2, kellele arvestatud palka aastas 378 728 krooni (sotsiaalmaksu tasuti 135 847 krooni). Juhatuse liikmed erisoodustusi ei saanud. Ühingu tegevust arendasid ka 5 vabatahtlikku, kellele hüvitati tööga seonduvad transpordikulud. Siinkohal täname vabatahtlikke nende suure ja asendamatu panuse eest ühingu arengusse!
  2010 aastal sai ühing juurde uue koostöö partneri: OÜ Aja Nägu, mis tegeleb grafitipesuga ja kivipindade puhastusega. Naabrivalve liikmetele on õigus kuni 20%le allahindlusele.
   
  1.      Eesti Naabrivalve ühingu arendamine
  2010 tellisime kordustrükina juurde olemasolevaid infomaterjale, uusi materjale välja ei töötatud.
  Ühingu töötajatele ja vabatahtlikele korraldati aasta jooksul kaks kohtumist, kus peamiselt arutati ühingu tegevusi ja planeeriti uusi ettevõtmisi.
  ENV esindajad on Viimsi korrakaitse komisjonis ja Tallinna Volikogu korrakaitse komisjonis. Osaleme Tallinna vabaühenduste võrgustiku töös ja võrdõiguslikkuse ümaralaua tegevustes.
   
  Ühingu töötajaid kaasati mitmetesse tegevustesse, mis mõjutavad kogu vabaühenduste tegevusmaastikku – osalesime Kodanikuühiskonna arengukava väljatöötamises, uue kodanikeühenduste valdkonda kajastava veebilehe väljatöötamises (www.ngo.ee), Eurofondide võimalusi tutvustava veebilehe väljatöötamises.
  Koostööpartnerid tellisid ühingult turvalisuse ja kodanikujulguse teemalisi loenguid – näiteks Eesti Tervisedenduse ühing ja Kaitseliidu naiskodukaitsjad.
  Sõlmisime koostöölepingu Haapsalu Kolledžiga praktikantide vastuvõtmiseks.
  Ühing tähistas 2010 aastal oma kümnendat tegevusaastat. Selleks korraldati pidulik vastuvõtt koos turvalisuse valdkonna arvamusliidrite (siseminister, politsei peadirektor, Tallinna abilinnapea) sõnavõttudega.
  Seoses kümnenda sünnipäevaga korraldasime konkursi Hea naaber, selles said osaleda kõik Eesti elanikud. Konkursi sisuks oli heade naabrite tunnustamine, selleks olid auhindu välja pannud mitmed eraettevõtted, peaauhinnaks oli AS G4Silt aastapikkune turvateenus. Konkursil osales ligi 90 naabrit, parimaks osutus Kehtna valla perekond.
   
  Koostööprojektide elluviimine
  Alustasime projektiga „Vabatahtlikel baseeruv tugiteenuse arendamine hajaasustustes“. Tegemist on pilootprojektiga, mille tegevused toimuvad 16 kuu jooksul ning mida korraldab Eesti Naabrivalve ühing koostöös Põhja-Eesti Päästekeskusega Kernu, Kiili ja Saue valdades. Projekti eesmärgiks on tagada turvalisem elukeskkond hajaasustuses ja professionaalsest abist kaugel elavatele eakatele ja puuetega inimestele, kaasates selleks vabatahtikke. Lisaks soovime projekti tegevuste abil kiirendada õnnetuste avastamist, vähendada õnnetusteatele reageerimise aega ja hoida naabruskond turvalisena.
  Selleks on paigaldatud abivajajate koju GSM valve põhine süsteem, mis koosneb suitsuandurist, paanikanupust ja GSM keskusest ning mille häiretele reageerib lähim võimalik vabatahtlik abistaja. Projektis osaleb 10 eakat - 3 Kernu, 5 Kiili ja 2 Saue vallast. Vabatahtlikke reageerijaid on 11. Projekt sisaldab ka kahe uuringu ja ühe analüüsi läbiviimist. Esimene uuring kaardistas projektipiirkondades elanike hoiakud ja panuse vabatahtliku töö osas, mõõtis teadlikkust päästevaldkonnast ja teadmisi abi saamise võimalustest. Sama uuring viiakse läbi 2011 aasta jaanuaris, et võrrelda projekti tegevuste mõju elanike teadlikkusele ja hoiakutele. Analüüs hõlmab kogu projekti tulemuste mõõtmist ja mõju hindamist ning laienemisvõimaluste tingimusi ja kaardistamist. Analüüs valmib projekti lõpuks, hiljemalt 2011 aasta aprilliks.
   
  Tallinnas viidi läbi linnaosapõhine (Mustamäe) koostööprojekt Balti Kriminaalpreventsiooni Instituudiga. Projekti eesmärk oli laiapõhjaline turvalise linnaosa kujundamine, erinevate sihtgruppide kaasamine.
  Põhja-Tallinnas toimus turvalisuspäev algklasside lastele (eesti ja vene keeles), õpetasime lapsi ohtusid märkama ja kaaslasi abi vajadusel aitama.
   
  Raplamaal osaleme üle-maakonnalises traumaennetusvõrgustikus (osalejateks maavalitsus, Punane Rist, Lääne-Eesti Päästekeskus, politsei, Kaitseliit jne). Traditsioonilise lastelaagri Kaitse end ja aita teist korraldamine ja läbiviimine – KEAT - (toimus juuni kuus).
   
  Justiitsministeerium viib läbi pilootprojekti kohalike omavalitsuste (KOV) kuritegevuse ennetusalase tegevuse arendamiseks. Osaleme projektis ja tutvustame KOVidele oma tegevusi.
   
  2010 aastal alustas Tallinna linn protsessiga, et liituda turvaliste kogukondade (Safe community) võrgustikuga. ENV esindajad on nii juhtgrupis kui ka töögruppides.
   
  Alustasime koostööd Muinsuskaitseametiga. Plaanime ellu viia sarnast projekti nagu tegime koostöös Põhja-Eesti Päästekeskusega ja mille sihtgrupiks olid eakad. Uus projekt hõlmab muinsuseid ja soovime vabatahtlike ning tehniliste seadmete abiga nende ohutust tõsta. Sisulised tegevused jätkuvad 2011 aastal.
   
  Eesti Naabrivalve ühing on ka Korruptsioonivaba Eesti MTÜ ja Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu liige.
                                                                                                                                                                                                                          
  2.      Naabrivalve arendamine
  Loodud sektorite arendamine.
  Jätkasime naabrivalve sektorite andmebaasi uuendamist. Seoses üldkoosoleku otsusega muuta naabrivalve liikmemaks naabrivalve sektori liikme põhiseks, oli vaja üle kontrollida kõikide naabrivalve sektorite liikmete arv.
  Tellisime Ehouse OÜlt andmebaasi rakenduse, mida hakkame edaspidi kasutama naabrivalve liikmete andmete sisestamiseks ja hoidmiseks. Andmebaas võimaldab naabrivalve sektorite vanematel ja ühingu töötajatel lihtsalt andmeid sisestada, muuta ja vaadata.
  Aasta jooksul korraldasime 11 koolitust, näiteks hädakaitse-hädaseisundi koolitus Suure-Jaani valla sektoritele.
  Koolituse korraldamisel kehtib põhimõte, et vajaduse ja konkreetse koolitusteema annab sektor, korraldus ja finantseerimine on ühingu ülesanded.
  Loodud sektoritele pakume nõustamisteenust ja abi probleemide lahendamisel. Näiteks liiklusohutusega seotud küsimused Kiili ja Saue valdades, abi külaseltside ürituste planeerimisel ja korraldamisel jms.
  Uute sektorite loomine
  Perioodil 01.01-31.12.2010 liitus naabrivalvega 725 majapidamist üle Eesti, koos olemasolevate liikmetega teeb see kokku 10 824 leibkonda. Juurde on tulnud 47 naabrivalve sektorit, kokku oli aasta lõpuks 479 sektorit. Võrreldes 2009 aastaga on uute sektorite arv väiksem. Huvi vähenemise põhjuseks näeme üldist turvatunde kasvu, mis on tekkinud tänu majanduse arengule. 2009 aasta rekordiline uute sektorite arv oli suures osas põhjustatud elanike hirmust kuritegevuse ees, reaalseid kuritegusid, mis ajendasid inimesi naabrivalvega liituma, oli vähe.  
  Alljärgnev joonis näitab uute sektorite asukohta maakondade lõikes.
   
   
   
  Esimesed sektorid alustasid tegevust Vändra alevis ja vallas, Sauga vallas, Rägavere vallas. Huvi naabrivalve vastu on kasvanud Pärnumaal. Kui aastaid ei olnud selles maakonnas üldse huvi naabrivalvega liitumise vastu, siis nüüd on märgata olulist huvi kasvu. Kindlasti mõjutab sektorite tekkimist ka politseipoolne abi naabrivalve info levitamisel. Näha on tendentsi, et kui mõnes omavalitsuses ühes piirkonnas naabrivalvega liitutakse, siis järgneb sellele ka ümbruskonna elanike suurem huvi (nt Suure-Jaanis).
  Aasta jooksul osalesime mitmetel üritustel, mida korraldasid meie koostööpartnerid. Näiteks turvapäevad erinevates omavalitsustes (Raplas, Tallinnas, Viimsis, Tapal, Lindil, Rae vallas jne), politsei poolt korraldatud turvalisusealased koolitused Tallinna korteriühistute juhtidele, koostööprojekt Keilas kultuuriseltsiga „Läte“, Tutvustasime naabrivalve tegevusi ja põhimõtteid ligikaudu 130 elanike koosolekul üle Eesti. 
  Aasta jooksul ilmus üle 65 naabrivalvet tutvustava artikli ja intervjuu. Palju meediakajastust andis ühingu kümnenda tegevusaasta täitumine ja Hea naabri konkurss. Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut andis välja trükise „Taastav õigus“, kus avaldati ka naabrivalve tegevust tutvustav artikkel.
   
  3.      Rahvusvaheline suhtlus
   
  Mai kuus osalesime Safe Community aastakonverentsil Islandil. Tegime ettekande projektist „Vabatahtlikel baseeruv tugiteenuse arendamine hajaasustustes.“ Konverentsil osalemist finantseeris KÜSK ja Islandi Tervishoiuamet. Konverentsil tekkinud koostöösuhete pinnalt kutsuti ühingu esindaja tutvustama organisatsiooni tegevusi Soome Siseministeeriumi kantslerile ja suuremate MTÜde juhtidele. See visiit toimus juuni kuus ja kulud kattis Soome Siseministeerium.
  Oktoobris osalesime Soomes Hyvinkää Safe community võrgustiku koosolekul ja lisaks tutvustasime naabrivalvega liitumise protsessi Helsingis elavale naabrivalve huvilisele.
  Oktoobris võõrustasime Kõrgõstani naabrivalve, OSCE ja politsei esindajaid. Nende visiit kestis ligi nädala ja selle aja jooksul kohtusime naabrivalve sektorite, politsei ja mitmete omavalitsuste esindajatega. Leppisime kokku edasised koostöösuunad.
  Aasta lõpus osalesime Euroopa Kuritegevuse Ennetuse võrgustiku (EUCPN) aastakonverentsil ja parima kuriteoennetusliku projekti väljakuulutamise tseremoonial. Eestit esindas sellel projektikonkursil Eesti Naabrivalve ja Põhja-Eesti Päästekeskuse koostööprojekt „Vabatahtlikel baseeruv tugiteenuse arendamine hajaasustustes“. Konkursil tunnustati meie projekti kui kõige innovaatilisemat elanike turvalisust suurendavat tegevust. Seda välisreisi finantseeris osaliselt Euroopa Komisjon.
  Aasta jooksul suhtlesime naabrivalve huvilistega Lätis ja Leedust. Kuigi aastate jooksul on mitmeid kordi kokku saadud ja naabrivalvega alustamist õpetatud, siis kahjuks ei ole nendes naaberriikides veel toimivat naabrivalve süsteemi.
   
   
   
   
  ___________________
  Tiina Ristmäe
  Tegevjuht