• Tallinna munitsipaalpolitsei
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet
 
Tallinna munitsipaalpolitsei loodi Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määrusega nr 51 Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti koosseisu. Uue organisatsiooni ametnike ülesanneteks olid järelvalve teostamine avaliku korra üle, järelvalve teostamine heakorra eeskirja täitmise üle ning järelvalve teostamine koerte ja kasside pidamise eeskirja üle.
Alates 1 jaanuarist 2006   tegutses munitsipaalpolitsei Tallinna Keskkonnaameti alluvuses.
1 jaanuarist 2007 on Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet eraldiseisev amet, mis kuulub Tallinna Linnavalitsuse struktuuri, olles üks 14-st linna ametiasutusest.
Käesoleval ajal kuulub Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti koosseisu 159 ametikohta.
 
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti struktuuri kuulub
 • registriosakond - andmekogude pidamine
 • menetlusosakond -  juriidiliste ja füüsiliste isikute avalduste lahendamine, eeskirjade täitmise üle järelevalve teostamine ja nende rikkumistel väärtegude menetlemine
 • patrulliosakond – patrull reidide korraldamine linnas kehtestatud eeskirjade täitmise järelvalveks ja väärtegude avastamiseks
 • kontrolliosakond - sõiduõigust tõendavate dokumentide kontroll üh
 • ennetustöö sektor - inimeste teadlikkuse tõstmine ja ennetustöö oma pädevusse kuuluvate väärtegude ennetamise osas
 • sisevalve sektor  ( patrulliosakonna koosseisus) - mehitatud valve teostamine
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tegevuse aluseks on põhimäärus  (http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=106542 ,mille kinnitab Tallinna Linnavolikogu. Põhimääruses on sätestatud ameti  tegevusvaldkond ja ülesanded.
 
Ameti tegevusvaldkond

Ameti tegevusvaldkonnaks on osalemine avaliku korra tagamisel, järelevalve teostamine linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle, häiritud liikluse korral ajutine liikluse reguleerimine ja sisevalve üksuse ülesannete täitmine Tallinna haldusterritooriumil.
 
Ameti põhiülesanded
 • Tallinna linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle järelevalve teostamine ja nende rikkumistel väärteomenetluse teostamine. 
 • Tallinna linnavalitsuse volitusel seaduste täitmise üle järelevalve teostamine ja väärtegude menetlemine. 
 • Tallinna linna omandis või valduses oleva vara valve.
 • Tallinna linna asutustes ja avalikel üritustel avaliku korra tagamisel osalemine. 
 • Tallinna väärteoasjade registri ning muude ameti ülesannete täitmiseks vajalike registrite ja andmekogude pidamine. 
 • Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide väljatöötamine.
 • Ennetustöö oma pädevusse kuuluvate väärtegude ennetamise osas.
 
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti pädevuses on järelvalve teostamine allpooltoodud
 
Tallinna Linnavolikogu poolt kehtestatud eeskirjade täitmise üle
 
 Vabariigi Valitsuse määrusega vastu võetud
 
       ●   Liikluseeskiri https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=927101
 
Majandus-ja kommunikatsioonministri määrus nr 141
 
          Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhiveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri
           https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13119115
 
Eesti Vabariigi seadused, milledes sätestatu alusel  on Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet  väärtegude kohtuväline menetleja Tallinna Linnavalitsuse nimel
 
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile info edastamiseks on alljärgnevad võimalused:
Kirjuta e-posti aadress munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee
Helista telefonil info edastamiseks 661 9860 või 14410
Piletita sõitmise probleemide korral helista telefonil 6707 702
Fax 661 9879
Vaata internetis www.tallinnlv.ee Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.
 
Krista Toim
ennetustöö sektor
Munitsipaalpolitsei Amet
Krista.toim@tallinnlv.ee
6457136
55551696