Projekti „Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine vabatahtlike kaasabil“ tegevusplaan.
Aeg
Tegevus
Tegevuse sisu kirjeldus
September
Projektiga alustamine, partnerite informeerimine, äriplaani koostamiseks vajalike teenuste tellimiseks ettevalmistuste tegemine. Koolituse korraldamine projektiga seotud võtmeisikutele.
Projektijuhiga lepingu sõlmimine, tegevjuht lepib projektijuhiga kokku järgnevad tegevused ja ajakava. Võtmeisikute koolituse korraldamine (koolitaja leidmine ja koolituse toimumine). Projektijuht teavitab projektiga seotud isikuid ja organisatsioone projektiga alustamisest ja planeeritavast ajakavast ning tegevustest. Koostatakse pakkumuskutsed äriplaani koostamiseks vajalike teenuste tellimiseks (teavitus-ja turundusplaan, teenuse finantsplaan).
Oktoober
Teenusepakkujatega läbirääkimised, lepingute sõlmimine. Kohtumised partneritega ja projektis osalejatega. Ülesannete jaotus. Äriplaani osade koostamine.
Sõlmitakse lepingud organisatsioonidega, kes aitavad kaasa äriplaani koostamisele. Teenusepakkujatega lepitakse kokku kommunikatsiooniviisid ja ajakava tööde teostamiseks, alustame nende äriplaani osade koostamiseks vajaliku eelinfo koostamisega. Korraldatakse individuaalsed kohtumised projekti partneritega ning üks ühine kohtumine kõikidele osapooltele. Kohtumiste eesmärk on äriplaani koostamiseks vajaliku informatsiooni kogumine. Äriplaani osade koostamine – organisatsiooni SWOT analüüsi koostamine, olemasoleva olukorra analüüs, teenuse osutaja analüüs, sihtgruppide ja lõppkasusaajate analüüs (koostöös projekti partneritega).
November
Äriplaani osade koostamine, suhtlus projekti partneritega ja potentsiaalse teenuse sihtgrupiga
Teenuse hindamise ja arendamise süsteemi loomine. Infovahetus ja koostöö teenusepakkujatega, kellega koos valmivad finantsplaan ja teavitusplaan (tähtaeg novembri lõpp). Äriplaani osade koostamine. Kohtumised teenuse sihtgrupi esindajatega. Kohtumised KOVide esindajatega planeeritava teenuse tutvustamiseks, tegevuse jätkamiseks vajalike kaaskirjade saamiseks
Detsember
Äriplaani koostamine, infovahetus projekti partneritega.
Olemasoleva info vormistamine vastavalt äriplaani vormile. Kohtumised KOVide esindajatega planeeritava teenuse tutvustamiseks, tegevuse jätkamiseks vajalike kaaskirjade saamiseks. Eksperdiga koostöös vaadatakse üle äriplaani erinevate osade sidusus ja vajadusel tehakse lisakonsultatsioone projekti partnerite ja/või sihtgrupiga.
Jaanuar
Äriplaani koostamiseks vajalike tegevuste lõpetamine.
Kohtumised KOVide esindajatega planeeritava teenuse tutvustamiseks, tegevuse jätkamiseks vajalike kaaskirjade saamiseks. Äriplaani trükise tellimine ja levitamine.
Veebruar
Äriplaani lõppvormistus, trükiste tellimine, partnerite informeerimine
Kohtumised KOVide esindajatega planeeritava teenuse tutvustamiseks, tegevuse jätkamiseks vajalike kaaskirjade saamiseks. Projekti lõpparuande koostamine ja esitamine.