„Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine vabatahtlike kaasabil“

 

MTÜ Eesti Naabrivalve on ellu kutsunud projekti „Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine vabatahtlike kaasabil“ et arendada perioodil 2009-2011 läbiviidud pilootprojekti „Vabatahtlikel baseeruva tugiteenuse arendamine hajaasustuses“ (tuntud ka kui nupuprojekt) käigus väljatöötatud süsteem teenuseks.

 

Projekti eesmärk
Arendatava teenuse eesmärgiks on tagada õnnetuste kiire avastamine läbi GSM sidel baseeruva tehnika ning sellele järgnev kiire ja operatiivne reageerimine kaasates vabatahtlikke, et luua turvaline elukeskkond eakatele ja puuetega inimestele.

 

Antud projekt on esimene osa kaheosalisest taotlusvoorust, mille eesmärgiks on hinnata arendatava teenuse vajalikkust ja ärilist otstarbekust. Projekti esimeses etapis (01.09.2011-29.02.2012) arendatakse perioodil 2009-2011 läbi viidud pilootprojekti „Vabatahtlikel baseeruva tugiteenuse arendamine hajaasustuses“ põhjal teenus ning analüüsitakse selle elluviimiseks vajalikke tingimusi ja ressursse, kaasates tegevusse teenuse tulevast sihtgruppi ning kasusaajaid. Esimese etapi väljundiks on äriplaan, mis on aluseks teenuse arendamisel, laiendamisel ja levitamisel. Äriplaani alusel on kavas osaleda ka programmi teises voorus ning alustada sisuliste tegevustega.

 

Teenuse ülevaade
Planeeritav teenus on suunatud (üksi elavatele) eakatele ja puuetega inimestele turvalisuse ja ohutuse suurendamiseks ning õnnetuste raskete tagajärgede ennetamiseks, kaasates sellesse vabatahtlikke. Teenuse abil soovib Eesti Naabrivalve ühing kiirendada õnnetuste avastamist, vähendada õnnetusteatele reageerimise aega ja hoida naabruskond turvalisena. Suurim vajadus antud teenuse järele on abikaugetes piirkondades hajaasustuses elavatel inimestel, kuid see ei ole sihtgrupi valikul ainsaks määravaks kriteeriumiks.

 

Selleks, et projekti eesmärke täita, paigaldatakse teenuse saajate koju GSM sidel töötav süsteem, mis koosneb suitsuandurist, paanikanupust ja GSM keskusest ning mille teatele reageerib lähim võimalik vabatahtlik abistaja, kelleks on üldjuhul naaber. Selline süsteem võimaldab õnnetuste (tulekahjud, terviserikked jm) kiiret avastamist ning seda ka juhul, kui kannatanu ei ole võimeline toimunust ise teatama.

 

Kokkuvõte
Projekti „Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine vabatahtlike kaasabil“ eesmärgiks on välja töötada teenus, mis looks suuremad võimalused õnnetuste kiireks avastamiseks ja operatiivseks reageerimiseks, kaasates vabatahtlikke. Selle teenuse abil on inimestel võimalik kodustes ning harjumuspärastes tingimustes paremini toime tulla, luues kokkuhoiu teistelt sotsiaalteenuste kuludelt.