Alljärgnevalt on esitatud projekti „Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine vabatahtlikute kaasabil“ II etapi ehk häirenupu teenuse elluviimise tegevuskava.
Aeg (kuu) Tegevus Tegevuse sisu kirjeldus
Mai 2012 Projektiga alustamine, partnerite informeerimine. Ettevalmistused teenuse kodulehe loomiseks, tunnusgraafika loomiseks, andmebaasi loomiseks, meenete tellimiseks. Projektijuhile sülearvuti ja vajaliku tarkvara soetamine, häiresüsteemi seadmete väljaostu ettevalmistused. Edasistes tegevustes kokkuleppimine KOVi esindajatega. Projektijuhiga lepingu sõlmimine, tegevjuht lepib projektijuhiga kokku järgnevad tegevused ja ajakava. Partnerite informeerimine projektiga alustamisest. Koostöö alustamine teenuse arendamise/äriplaani koostamise etapis küsitud hinnapakkumiste alusel välja valitud teenusepakkujatega  kodulehe loomiseks, häirenupu teenuse tunnusgraafika (logo, värvid, visiitkaardid, infovoldik, plakat, slaidiesitluse põhi, ajalehe reklaam) loomiseks ning andmebaasi loomiseks, meenete tellimiseks. Kohtumised tööde teostajatega. Ettevalmistused projektijuhile töö tegemiseks sülearvuti ja vajaliku tarkvara (MS Office 2010) soetamiseks. Ettevalmistused häiresüsteemi seadmete esmase partii väljaostuks. Projektile kaaskirja lisanud KOVide esindajatega lepitakse kokku edasistes tegevustes.
Juuni 2012 Koostöö projektile kaaskirja andnud KOVidega teenuse pakkumise ettevalmistamisel, lepingute ja aktide koostamine. KOVidega koostöös teavitustegevuste planeerimine. Teenuse reklaamimine. Teenuse tunnusgraafika valmimine, kodulehe valmimine, andmebaasi valmimine. Osalemine Priitahtlike pritsimeeste foorumil. Projektijuhile sülearvuti ja vajaliku tarkvara soetamine

 

 

 

 

Koostöö projektis osalemise kinnituskirja esitanud omavalitsustega. Kohaliku omavalitsusega sõlmitava raamlepingu tüüptingimuste väljatöötamine. Lepingu täitmise juurde kuuluvate aktide koostamine. Individuaalsed lepingutingimuste läbirääkimised KOVidega, kahepoolse koostöölepingu teksti koostamine. KOVidega koostöös lepitakse kokku teenuse teavitusele suunatud tegevused sügisel 2012. Teenuse tutvustamine. Koostöös töö teostajaga valmib teenuse tunnusgraafika.Teenuse infovoldikute ja plakatite sisu koostamine. Andmebaasi analüüs ja arendustegevused. Priitahtlike pritsimeeste foorumil osalemine ettekandega või materjali jagamise teel. Antud foorumi näol on tegemist mitmepäevase üritusega, mis sisaldab ettekandeid, kutsemeisterlikkuse võistluseid jm ning on suunatud päästealaga seotud isikutele (vabatahtlikud organisatsioonid, KOVid jt). Projektijuhile ostetakse töövahendina sülearvuti ning tarkvara.
Juuli 2012 Koostöö projektile kaaskirja andnud KOVidega teenuse pakkumise ettevalmistamisel, lepingute koostamine. Teenuse tunnusgraafika, trükiste valmimine, kodulehe valmimine, andmebaasi valmimine, meenete tellimine. Teenuse tutvustamine. Häirenupu seadmete väljaostmine, tarnija poolne koolitus.

 

 

 

 

Koostöö projektis osalemise kinnituskirja esitanud omavalitsustega. Individuaalsed lepingutingimuste läbirääkimised KOVidega, lepingu koostamine. Koostöös töö teostajaga valmib teenuse tunnusgraafika. Teenuse kodulehe, infovoldikute ja plakatite kujunduse loomine. Andmebaasi analüüs ja arendustegevused. Meenete tellimine. Teenust tutvustatakse perearstidele, valla sotsiaalnõunikele jt. Häirenupu seadmete esimese partii väljaostmine, tarnija poolne koolitus seadmete ja infosüsteemi kasutamiseks.
August 2012 Teenuse tutvustamine sihtrühmale ja potentsiaalsetele vabatahtlikele KOVides, tegevused koostöö laiendamiseks teistesse KOVidesse. Teenuse trükiste valmimine, kodulehe valmimine, andmebaasi valmimine. Teenuse tutvustamine. Teenuse tutvustamine sihtrühmale ja potentsiaalsetele vabatahtlikele KOVides, teenuse ja selle poolt pakutavaid hüvede ning võimaluste kohta info jagamine. Teavitus- ja koostöötegevused uutes omavalitsustes. Koostöös töö teostajaga valmib teenuse tunnusgraafika. Teenuse infovoldikute ja plakatite kujunduse loomine. Kodulehe valmimine. Andmebaasi programmeerimine. Teenuse tutvustamine.
September 2012 Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja tegevused koostöö laiendamiseks teistesse KOVidesse. Artiklite kirjutamine kohalikesse lehtedesse, reklaami avaldamine kohalikes lehtedes, teavitusmaterjalide valmimine, plakatite ülespanemine, infovoldikute jagamine, avalikel üritustel osalemine. Teenuse tutvustamine rahvusvahelistele koostööpartneritele ja välisajakirjandusele. Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenust vajavaid inimesi, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi.  KOVide võtmeisikutele suunatud teavitustegevused teenuse pakkumise piirkondlikuks laiendamiseks. MTÜ Eesti Naabrivalve poolne teenuse tutvustamine väliskoostööpartneritele ja välisajakirjanduse esindajale hea praktika juurutamise näitena. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine.
Oktoober 2012 Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja tegevused koostöö laiendamiseks teistesse KOVidesse. Teenuse tutvustamine ja reklaam. Andmebaasi valmimine Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenust vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi. Tegevused koostöö laiendamiseks teistesse KOV-idesse. Teenuse tutvustamine ja reklaam. Andmebaasi testimine ja funktsionaalsuse kontroll. Andmebaasi paigutamine tellija serverisse. Andmete sisestamine.
November 2012 Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja tegevused koostöö laiendamiseks teistesse KOVidesse. Teenuse tutvustamine ja reklaam. Häirenupu teenuse osutamise analüüs. Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenust vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi. Tegevused koostöö laiendamiseks teistesse KOV-idesse. Teenuse tutvustamine ja reklaam.  Häirenupu teenuse osutamise analüüsi koostamine esimese poole aasta kohta.
Detsember 2012 Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja tegevused koostöö laiendamiseks teistesse KOVidesse. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenust vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi. Tegevused koostöö laiendamiseks teistesse KOV-idesse. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine.
Jaanuar 2013 Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja koostöö laiendamine teistesse KOVidesse, lepingute sõlmimine. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Tuleohutus- ja esmaabikoolituse korraldamine. Tagasiside küsimine teenuse kasutusmugavuse ja toimimise kohta. Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenuse vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi.  Koostöös abivajaja ja KOVi esindajaga otsitakse abivajajale vabatahtlik reageerija. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimine. Tegevused koostöö laiendamiseks teistesse KOV-idesse. Teenuse tutvustamine ja reklaaminime. Korraldatakse tuleohutus- ja esmaabikoolitus häirenupu teenuse osutamisse kaasatud vabatahtlikele ja abivajajatele. Abivajajatelt ja vabatahtlikelt küsitakse umbes 1 kuu peale teenusega liitumist esmast tagasisidet teenuse toimimise ja selle kohta, kas ja mil määral on teenuses osalemine muutnud nende igapäevaelu.
Veebruar 2013 Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja koostöö laiendamine teistesse KOVidesse, lepingute sõlmimine. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Tagasiside küsimine teenuse kasutusmugavuse ja toimimise kohta. Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenust vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi.  Koostöös abivajaja ja KOVi esindajaga otsitakse abivajajale vabatahtlik reageerija. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimine. Tegevused koostöö laiendamiseks teistesse KOV-idesse. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Abivajajatelt ja vabatahtlikelt küsitakse umbes 1 kuu peale teenusega liitumist esmast tagasisidet teenuse toimimise ja selle kohta, kas ja mil määral on teenuses osalemine muutnud nende igapäevaelu.
Märts 2013

 

 

 

 

 

 

Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja koostöö laiendamine teistesse KOVidesse, lepingute sõlmimine. Tuleohutus- ja esmaabikoolituse korraldamine. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Tagasiside küsimine teenuse kasutusmugavuse ja toimimise kohta. Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenuse vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi.  Koostöös abivajaja ja KOVi esindajaga otsitakse abivajajale vabatahtlik reageerija. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimine. Tegevused koostöö laiendamiseks teistesse KOV-idesse. Korraldatakse tuleohutus- ja esmaabikoolitus häirenupu teenuse osutamisse kaasatud vabatahtlikele ja abivajajatele. Teenust tutvustatakse perearstidele, valla sotsiaalnõunikele jt. Abivajajatelt ja vabatahtlikelt küsitakse umbes 1 kuu peale teenusega liitumist esmast tagasisidet teenuse toimimise ja selle kohta, kas ja mil määral on teenuses osalemine muutnud nende igapäevaelu.
Aprill 2013 Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja koostöö laiendamine teistesse KOVidesse, lepingute sõlmimine. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Tagasiside küsimine teenuse kasutusmugavuse ja toimimise kohta. Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenust vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi.  Koostöös abivajaja ja KOVi esindajaga otsitakse abivajajale vabatahtlik reageerija. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimine. Tegevused koostöö laiendamiseks teistesse KOV-idesse. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Abivajajatelt ja vabatahtlikelt küsitakse umbes 1 kuu peale teenusega liitumist esmast tagasisidet teenuse toimimise ja selle kohta, kas ja mil määral on teenuses osalemine muutnud nende igapäevaelu.
Mai 2013 Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja koostöö laiendamine teistesse KOVidesse, lepingute sõlmimine. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Tuleohutus- ja esmaabikoolituse korraldamine. Tagasiside küsimine teenuse kasutusmugavuse ja toimimise kohta. Häirenupu teenuse osutamise analüüs Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenuse vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi.  Koostöös abivajaja ja KOVi esindajaga otsitakse abivajajale vabatahtlik reageerija. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimine. Tegevused koostöö laiendamiseks teistesse KOV-idesse. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Korraldatakse tuleohutus- ja esmaabikoolitus häirenupu teenuse osutamisse kaasatud vabatahtlikele ja abivajajatele. Abivajajatelt ja vabatahtlikelt küsitakse umbes 1 kuu peale teenusega liitumist esmast tagasisidet teenuse toimimise ja selle kohta, kas ja mil määral on teenuses osalemine muutnud nende igapäevaelu. Häirenupu teenuse osutamise analüüsi koostamine teise poolaasta ning esimese tegevusaasta kohta.
Juuni 2013 Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja koostöö laiendamine teistesse KOVidesse, lepingute sõlmimine.Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Tagasiside küsimine teenuse kasutusmugavuse ja toimimise kohta. Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenuse vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi.  Koostöös abivajaja ja KOVi esindajaga otsitakse abivajajale vabatahtlik reageerija. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimine. Tegevused koostöö laiendamiseks teistesse KOV-idesse. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Abivajajatelt ja vabatahtlikelt küsitakse umbes 1 kuu ja 1 aasta peale teenusega liitumist tagasisidet teenuse toimimise ja selle kohta, kas ja mil määral on teenuses osalemine muutnud nende igapäevaelu.
Juuli 2013 Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja koostöö laiendamine teistesse KOVidesse, lepingute sõlmimine. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Tagasiside küsimine teenuse kasutusmugavuse ja toimimise kohta. Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenuse vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi.  Koostöös abivajaja ja KOVi esindajaga otsitakse abivajajale vabatahtlik reageerija. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimine. Tegevused koostöö laiendamiseks teistesse KOV-idesse. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Abivajajatelt ja vabatahtlikelt küsitakse umbes 1 kuu ja 1 aasta peale teenusega liitumist tagasisidet teenuse toimimise ja selle kohta, kas ja mil määral on teenuses osalemine muutnud nende igapäevaelu.
August 2013 Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja koostöö laiendamine teistesse KOVidesse, lepingute sõlmimine. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Tagasiside küsimine teenuse kasutusmugavuse ja toimimise kohta. Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenuse vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi.  Koostöös abivajaja ja KOVi esindajaga otsitakse abivajajale vabatahtlik reageerija. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimine. Tegevused koostöö laiendamiseks teistesse KOV-idesse. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Abivajajatelt ja vabatahtlikelt küsitakse umbes 1 kuu ja 1 aasta peale teenusega liitumist tagasisidet teenuse toimimise ja selle kohta, kas ja mil määral on teenuses osalemine muutnud nende igapäevaelu.
September 2013 Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja koostöö laiendamine teistesse KOVidesse, lepingute sõlmimine.Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Tuleohutus- ja esmaabikoolituse korraldamine. Tagasiside küsimine teenuse kasutusmugavuse ja toimimise kohta. Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenuse vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi.  Koostöös abivajaja ja KOVi esindajaga otsitakse abivajajale vabatahtlik reageerija. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimine. Tegevused koostöö laiendamiseks teistesse KOV-idesse. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Korraldatakse tuleohutus- ja esmaabikoolitus häirenupu teenuse osutamisse kaasatud vabatahtlikele ja abivajajatele. Abivajajatelt ja vabatahtlikelt küsitakse umbes 1 kuu ja 1 aasta peale teenusega liitumist tagasisidet teenuse toimimise ja selle kohta, kas ja mil määral on teenuses osalemine muutnud nende igapäevaelu.
Oktoober 2013 Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja koostöö laiendamine teistesse KOVidesse, lepingute sõlmimine. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Tagasiside küsimine teenuse kasutusmugavuse ja toimimise kohta. Projekti kokkuvõtte tegemine Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenust vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi.  Koostöös abivajaja ja KOVi esindajaga otsitakse abivajajale vabatahtlik reageerija. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimine. Tegevused koostöö laiendamiseks teistesse KOV-idesse. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Abivajajatelt ja vabatahtlikelt küsitakse umbes 1 kuu ja 1 aasta peale teenusega liitumist tagasisidet teenuse toimimise ja selle kohta, kas ja mil määral on teenuses osalemine muutnud nende igapäevaelu. Projekti lõppkokkuvõtte tegemine koos kolmanda poolaasta ja kogu projekti perioodi analüüsiga, mis valmib novembris oktoobri lõpu seisuga.