Projekt „Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine vabatahtlike kaasabil“

Eesti Naabrivalve on tegutsenud alates 2000. aastast kogukondade turvalisemaks muutmisega kuritegevuse ennetamise teel. MTÜ on ellu viinud mitmeid projekte, mille eesmärk on olnud uurida ja katsetada vabatahtlikel baseeruvat tugiteenust, et saadud tulemuste põhjal välja töötada toimiv ning rakendatav häirenupu teenus ning seejärel luua võimekus teenuse osutamiseks. „Nupuprojekti“ on Eesti Naabrivalve arendanud alates 2009. aastast ning käesolevaks hetkeks on välja töötatud vabatahtlikel baseeruv häirenupu teenus, mida on ühing võimeline osutama.

Tänu Šveitsi Vabaühenduste Fondi ja KÜSK toetusele alustame 2012. aastast uudse vabatahtlikel baseeruva häirenupu teenuse pakkumist, mis võimaldab tõsta õnnetuste avastamise kiirust ning seeläbi ennetada õnnetuste raskete tagajärgede tekkimist.

Projekti eesmärk
Teenuse eesmärgiks on tagada õnnetuste kiire avastamine läbi GSM sidel baseeruva tehnika ning sellele järgnev kiire ja operatiivne reageerimine kaasates vabatahtlikke, et luua turvaline elukeskkond eakatele ja puuetega inimestele. Häirenupu teenuse abil soovib Eesti Naabrivalve suurendada inimeste turvalisust ning pakkuda neile meelerahu läbi teadmise, et õnnetuse korral on alati keegi appi tulemas.

Suurim vajadus häirenupu teenuse järele on abikaugetes piirkondades hajaasustuses elavatel inimestel. Selle teenuse abil on elanikel võimalik kodustes ning harjumuspärastes tingimustes paremini toime tulla, mis loob kokkuhoiu ka teiste sotsiaalteenuste arvelt.

Projekti areng
Eesti Naabrivalve häirenupu teenus tugineb 2009.–2011. aastal koostöös Põhja-Eesti Päästekeskusega läbiviidud pilootprojektil „Vabatahtlikel baseeruva tugiteenuse arendamine hajaasustuses“.

Häirenupu teenuse elluviimise näol on tegemist projekti teise etapiga. Projekti esimeses etapis (01. september 2011 – 29. veebruar 2012) analüüsiti teenuse elluviimiseks vajalikke tingimusi ja ressursse ning koostati äriplaan, mis võetakse edaspidi aluseks teenuse arendamisel ja levitamisel. Äriplaani alusel osaleti KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fondi avalike teenuste osutamise/äriplaani elluviimise toetuse taotlemisel ning 2. mail 2012 allkirjastati toetusleping kogusummas 42 260,64 eurot.

Projekti periood
Projekti abikõlblikkuse periood on 1. mai 2012 – 31. oktoober 2013, kuid teenuse osutamine ja edasiarendamine jätkub ka pärast projekti lõppemist.

Eesti Naabrivalve soovib tänada kõiki koostööpartnereid, kes panustasid oma aega ja energiat teenuse väljatöötamisse ning soovime eduka koostöö jätkumist häirenupu teenuse elluviimisel!

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lisainformatsioon: Marek Väljari
Projekti „Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine vabatahtlike kaasabil“ projektijuht
MTÜ Eesti Naabrivalve
Tel: 50 62 588
E-mail: nupp@naabrivalve.ee