Projekt "Vabatahtlikel baseeruva tugiteenuse arendamine hajaasustustes"
 
MTÜ Eesti Naabrivalve ja Põhja-Eesti Päästekeskus käivitasid 2009. aasta detsembris projekti, mille käigus paigaldati kümnele Harjumaa eakale aastaks mobiilsidel tuginev valvesüsteem. Projekt lõppes 30. aprillil 2011.
 
Projekti sisu
Tegemist oli pilootprojektiga, mille tegevused toimusid 17 kuu jooksul ning mida korraldas Eesti Naabrivalve ühing koostöös Põhja-Eesti Päästekeskusega Kernu, Kiili ja Saue valdades. Projekti eesmärgiks oli tagada turvalisem elukeskkond hajaasustuses ja professionaalsest abist kaugel elavatele eakatele ja puuetega inimestele, kaasates selleks vabatahtikke. Lisaks soovisime projekti tegevuste abil kiirendada õnnetuste avastamist, vähendada õnnetusteatele reageerimise aega ja hoida naabruskond turvalisena.
 
Selleks paigaldati abivajajate koju GSM valve põhine süsteem (foto), mis koosnes suitsuandurist, paanikanupust ja GSM keskusest ning mille häiretele reageeris lähim võimalik vabatahtlik abistaja.
 
Projekti periood
Pilootprojektiga tegime algust 2009 aasta detsembris ning selles osales 10 eakat – 3 Kernu, 5 Kiili ja 2 Saue vallast. Vabatahtlikke reageerijaid on 11.
 
Projekti uuringud
Projekti vältel koguti andmeid nii häirete kui sellise süsteemi toimimise kohta üldiselt. Selle käigus koostati kolm analüüsi – projektile eelnevat olukorda kaardistav analüüs Saue, Kernu ja Kiili vallas (uuringu tulemustega saab tutvuda siin), projekti võrdlev analüüs projekti mõju kohta piirkondades (projekti võrdleva analüüsi tulemused) ja projekti jätkusuutlikkuse analüüs (projekti jätkusuutlikkuse analüüsi tulemused), milles hinnati projekti laiendamise võimalusi üle-Eestiliseks rakendamiseks.
 
Eesti Naabrivalve ühingu ülesanded
MTÜ Eesti Naabrivalve ülesanne projekti elluviimisel oli luua ja töös hoida reageerimissüsteemid. See tähendas projektis osalevate eakate ja vabatahtlike leidmist, seadmete soetamist ja paigaldamist ning regulaarset monitooringut. Ühing viis läbi ka projekti raames tehtavad uuringud.
 
Projekti partnerid
Projekti „Vabatahtlikel baseeruva tugiteenuse arendamine hajaasustuses“ toetas Euroopa Sotsiaalfond prioriteetse suuna “Suurem haldusvõimekus“ raames 405 000 krooniga, 10% omafinantseeringut kattis Põhja-Eesti Päästekeskus. Projekt kestis 30. aprillini 2011. Lisaks Põhja-Eesti Päästekeskusele osalesid projektis Päästeamet, Siseministeerium, Harju Maavalitsus, Saue, Kiili ja Kernu vallavalitsused.