• Häirenupu teenuse elluviimise tegevuskava
Tegevuskava
Alljärgnevalt on esitatud projekti „Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine vabatahtlikute kaasabil“ II etapi ehk häirenupu teenuse elluviimise tegevuskava.

                           
Aeg
Tegevus
Tegevuse sisu kirjeldus
Mai 2012
Projektiga alustamine, partnerite informeerimine. Ettevalmistused teenuse kodulehe loomiseks, tunnusgraafika loomiseks, andmebaasi loomiseks, meenete tellimiseks. Projektijuhile sülearvuti ja vajaliku tarkvara soetamine, häiresüsteemi seadmete väljaostmine. Edasistes tegevustes kokkuleppimine KOVi esindajatega.
Projektijuhiga lepingu sõlmimine, tegevjuht lepib projektijuhiga kokku järgnevad tegevused ja ajakava. Partnerite informeerimine projektiga alustamisest. Koostatakse pakkumiskutsed kodulehe loomiseks, häirenupu teenuse tunnusgraafika (logo, värvid, visiitkaardid, infovoldik, plakat, slaidiesitluse põhi, ajalehe reklaam) loomiseks, andmebaasi loomiseks, meenete tellimiseks. Koostatakse infovoldikutele trükitav materjal. Kohtumised tööde teostajatega. Ostetakse projektijuhile töö tegemiseks sülearvuti ja vajalik tarkvara (MS Office 2010). Ostetakse välja häiresüsteemi seadmed. Häiresüsteemiga kaasneva tarkvara kasutamise koolituse läbiviimine seadmete tarnija poolt. Projektile kaaskirja lisanud KOVide esindajatega lepitakse kokku edasistes tegevustes, lepingute allkirjastamine.
Juuni 2012
Abivajajate ja vabatahtlike otsimine projektile kaaskirja andnud KOVides, lepingute sõlmimine. Teenuse reklaamimine. Teenuse tunnusgraafika valmimine, kodulehe valmimine, andmebaasi valmimine, meenete tellimine. Andmete sisestamine andmebaasi. Osalemine Priitahtlike pritsimeeste foorumil.
Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenust vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi. Koostöös abivajaja ja KOVi esindajaga otsitakse abivajajale vabatahtlik reageerija. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimine. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Koostöös töö teostajaga valmib teenuse tunnusgraafika (logo, värvid, visiitkaardid, infovoldik, plakat, slaidiesitluse põhi, ajalehe reklaam). Trükitakse infovoldikud ja plakatid. Andmebaasi looja viib läbi andmebaasi kasutajakoolituse. Tellitakse teenuse tunnusgraafikaga meened. Andmebaasi sisestatakse andmed nii seadmete, abivajajate, vabatahtlike, KOVide, õnnetusteadete jt kohta. Priitahtlike pritsimeeste foorumil osalemine ettekandega või materjali jagamise teel. Antud foorumi näol on tegemist mitmepäevase üritusega, mis sisaldab ettekandeid, kutsemeisterlikkuse võistluseid jm ning on suunatud päästealaga seotud isikutele (vabatahtlikud organisatsioonid, KOVid jt).
Juuli 2012
Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja koostöö laiendamine teistesse KOVidesse, lepingute sõlmimine. Teenuse reklaamimine. Tagasiside küsimine teenuse kasutusmugavuse ja toimimise kohta.
Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenust vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi. Koostöös abivajaja ja KOVi esindajaga otsitakse abivajajale vabatahtlik reageerija. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimine. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Abivajajatelt ja vabatahtlikelt küsitakse umbes 1 kuu peale teenusega liitumist esmast tagasisidet teenuse toimimise ja selle kohta, kas ja mil määral on teenuses osalemine muutnud nende igapäevaelu.
August 2012
Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja koostöö laiendamine teistesse KOVidesse, lepingute sõlmimine. Teenuse reklaamimine. Tagasiside küsimine teenuse kasutusmugavuse ja toimimise kohta.
Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenust vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi. Koostöös abivajaja ja KOVi esindajaga otsitakse abivajajale vabatahtlik reageerija. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimine. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Abivajajatelt ja vabatahtlikelt küsitakse umbes 1 kuu peale teenusega liitumist esmast tagasisidet teenuse toimimise ja selle kohta, kas ja mil määral on teenuses osalemine muutnud nende igapäevaelu.
September 2012
Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja koostöö laiendamine teistesse KOVidesse, lepingute sõlmimine. Teenuse reklaamimine Tuleohutus- ja esmaabikoolituse korraldamine. Tagasiside küsimine teenuse kasutusmugavuse ja toimimise kohta.
Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenust vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi. Koostöös abivajaja ja KOVi esindajaga otsitakse abivajajale vabatahtlik reageerija. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimine. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Korraldatakse tuleohutus- ja esmaabikoolitus häirenupu teenuse osutamisse kaasatud vabatahtlikele ja abivajajatele. Abivajajatelt ja vabatahtlikelt küsitakse umbes 1 kuu peale teenusega liitumist esmast tagasisidet teenuse toimimise ja selle kohta, kas ja mil määral on teenuses osalemine muutnud nende igapäevaelu.
Oktoober 2012
Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja koostöö laiendamine teistesse KOVidesse, lepingute sõlmimine. Teenuse reklaamimine. Tagasiside küsimine teenuse kasutusmugavuse ja toimimise kohta.
Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenust vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi. Koostöös abivajaja ja KOVi esindajaga otsitakse abivajajale vabatahtlik reageerija. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimine. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Abivajajatelt ja vabatahtlikelt küsitakse umbes 1 kuu peale teenusega liitumist esmast tagasisidet teenuse toimimise ja selle kohta, kas ja mil määral on teenuses osalemine muutnud nende igapäevaelu.
November 2012
Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja koostöö laiendamine teistesse KOVidesse, lepingute sõlmimine. Teenuse reklaamimine. Tagasiside küsimine teenuse kasutusmugavuse ja toimimise kohta. Häirenupu teenuse osutamise analüüs.
Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenust vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi. Koostöös abivajaja ja KOVi esindajaga otsitakse abivajajale vabatahtlik reageerija. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimine. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Abivajajatelt ja vabatahtlikelt küsitakse umbes 1 kuu peale teenusega liitumist esmast tagasisidet teenuse toimimise ja selle kohta, kas ja mil määral on teenuses osalemine muutnud nende igapäevaelu. Häirenupu teenuse osutamise analüüsi koostamine esimese poole aasta kohta. Hinnata tuleb turundusplaani täitmist, turundussündmuste mõju kodulehe külastatavusele, seadmete toimimist, rikete mahtu ja põhjuseid, õnnetusteadete mahtu ja sisu, õnnetusteatele reageerimise aega, esialgsete müügiprognooside kokkulangevust tegelikkusega, KOVide kaasamise edukust, koolituste sisu ja kvaliteeti, abivajajate ja vabatahtlike tagasisidet. Teha kokkuvõte kaasamisest ja kaasamise kava täitmisest. Teha analüüsi põhjal järeldused ja parendada häirenupu teenuse protsesse. Täpsustada teenuse finantsprognoose.
Detsember 2012
Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja koostöö laiendamine teistesse KOVidesse, lepingute sõlmimine. Teenuse reklaamimine. Tagasiside küsimine teenuse kasutusmugavuse ja toimimise kohta.
Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenust vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi. Koostöös abivajaja ja KOVi esindajaga otsitakse abivajajale vabatahtlik reageerija. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimine. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Abivajajatelt ja vabatahtlikelt küsitakse umbes 1 kuu peale teenusega liitumist esmast tagasisidet teenuse toimimise ja selle kohta, kas ja mil määral on teenuses osalemine muutnud nende igapäevaelu.
Jaanuar 2013
Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja koostöö laiendamine teistesse KOVidesse, lepingute sõlmimine. Teenuse reklaamimine. Tuleohutus- ja esmaabikoolituse korraldamine. Tagasiside küsimine teenuse kasutusmugavuse ja toimimise kohta.
Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenust vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi. Koostöös abivajaja ja KOVi esindajaga otsitakse abivajajale vabatahtlik reageerija. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimine. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Korraldatakse tuleohutus- ja esmaabikoolitus häirenupu teenuse osutamisse kaasatud vabatahtlikele ja abivajajatele. Abivajajatelt ja vabatahtlikelt küsitakse umbes 1 kuu peale teenusega liitumist esmast tagasisidet teenuse toimimise ja selle kohta, kas ja mil määral on teenuses osalemine muutnud nende igapäevaelu.
Veebruar 2013
Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja koostöö laiendamine teistesse KOVidesse, lepingute sõlmimine. Teenuse reklaamimine. Tagasiside küsimine teenuse kasutusmugavuse ja toimimise kohta.
Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenust vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi. Koostöös abivajaja ja KOVi esindajaga otsitakse abivajajale vabatahtlik reageerija. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimine. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Abivajajatelt ja vabatahtlikelt küsitakse umbes 1 kuu peale teenusega liitumist esmast tagasisidet teenuse toimimise ja selle kohta, kas ja mil määral on teenuses osalemine muutnud nende igapäevaelu.
Märts 2013
Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja koostöö laiendamine teistesse KOVidesse, lepingute sõlmimine. Teenuse reklaamimine. Tagasiside küsimine teenuse kasutusmugavuse ja toimimise kohta.
Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenust vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi. Koostöös abivajaja ja KOVi esindajaga otsitakse abivajajale vabatahtlik reageerija. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimine. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Abivajajatelt ja vabatahtlikelt küsitakse umbes 1 kuu peale teenusega liitumist esmast tagasisidet teenuse toimimise ja selle kohta, kas ja mil määral on teenuses osalemine muutnud nende igapäevaelu.
Aprill 2013
Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja koostöö laiendamine teistesse KOVidesse, lepingute sõlmimine. Teenuse reklaamimine. Tagasiside küsimine teenuse kasutusmugavuse ja toimimise kohta.
Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenust vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi. Koostöös abivajaja ja KOVi esindajaga otsitakse abivajajale vabatahtlik reageerija. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimine. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Abivajajatelt ja vabatahtlikelt küsitakse umbes 1 kuu peale teenusega liitumist esmast tagasisidet teenuse toimimise ja selle kohta, kas ja mil määral on teenuses osalemine muutnud nende igapäevaelu.
Mai 2013
Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja koostöö laiendamine teistesse KOVidesse, lepingute sõlmimine. Teenuse reklaamimine. Tuleohutus- ja esmaabikoolituse korraldamine. Tagasiside küsimine teenuse kasutusmugavuse ja toimimise kohta. Häirenupu teenuse osutamise analüüs
Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenust vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi. Koostöös abivajaja ja KOVi esindajaga otsitakse abivajajale vabatahtlik reageerija. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimine. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Korraldatakse tuleohutus- ja esmaabikoolitus häirenupu teenuse osutamisse kaasatud vabatahtlikele ja abivajajatele. Abivajajatelt ja vabatahtlikelt küsitakse umbes 1 kuu peale teenusega liitumist esmast tagasisidet teenuse toimimise ja selle kohta, kas ja mil määral on teenuses osalemine muutnud nende igapäevaelu. Häirenupu teenuse osutamise analüüsi koostamine teise poolaasta ning esimese tegevusaasta kohta. Hinnata tuleb turundusplaani täitmist, turundussündmuste mõju kodulehe külastatavusele, seadmete toimimist, rikete mahtu ja põhjuseid, õnnetusteadete mahtu ja sisu, õnnetusteatele reageerimise aega, esialgsete müügiprognooside kokkulangevust tegelikkusega, KOVide kaasamise edukust, koolituste sisu ja kvaliteeti, abivajajate ja vabatahtlike tagasisidet. Teha kokkuvõte kaasamisest ja kaasamise kava täitmisest. Võrrelda teise poolaasta tulemusi esimese poolaasta tulemustega. Teha analüüsi põhjal järeldused ja parendada häirenupu teenuse protsesse. Täpsustada teenuse finantsprognoose.
Juuni 2013
Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja koostöö laiendamine teistesse KOVidesse, lepingute sõlmimine. Teenuse reklaamimine. Tagasiside küsimine teenuse kasutusmugavuse ja toimimise kohta.
Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenust vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi. Koostöös abivajaja ja KOVi esindajaga otsitakse abivajajale vabatahtlik reageerija. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimine. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Abivajajatelt ja vabatahtlikelt küsitakse umbes 1 kuu ja 1 aasta peale teenusega liitumist tagasisidet teenuse toimimise ja selle kohta, kas ja mil määral on teenuses osalemine muutnud nende igapäevaelu.
Juuli 2013
Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja koostöö laiendamine teistesse KOVidesse, lepingute sõlmimine. Teenuse reklaamimine. Tagasiside küsimine teenuse kasutusmugavuse ja toimimise kohta.
Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenust vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi. Koostöös abivajaja ja KOVi esindajaga otsitakse abivajajale vabatahtlik reageerija. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimine. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Abivajajatelt ja vabatahtlikelt küsitakse umbes 1 kuu ja 1 aasta peale teenusega liitumist tagasisidet teenuse toimimise ja selle kohta, kas ja mil määral on teenuses osalemine muutnud nende igapäevaelu.
August 2013
Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja koostöö laiendamine teistesse KOVidesse, lepingute sõlmimine. Teenuse reklaamimine. Tagasiside küsimine teenuse kasutusmugavuse ja toimimise kohta.
Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenust vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi. Koostöös abivajaja ja KOVi esindajaga otsitakse abivajajale vabatahtlik reageerija. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimine. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Abivajajatelt ja vabatahtlikelt küsitakse umbes 1 kuu ja 1 aasta peale teenusega liitumist tagasisidet teenuse toimimise ja selle kohta, kas ja mil määral on teenuses osalemine muutnud nende igapäevaelu.
September 2013
Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja koostöö laiendamine teistesse KOVidesse, lepingute sõlmimine. Teenuse reklaamimine. Tuleohutus- ja esmaabikoolituse korraldamine. Tagasiside küsimine teenuse kasutusmugavuse ja toimimise kohta.
Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenust vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi. Koostöös abivajaja ja KOVi esindajaga otsitakse abivajajale vabatahtlik reageerija. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimine. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Korraldatakse tuleohutus- ja esmaabikoolitus häirenupu teenuse osutamisse kaasatud vabatahtlikele ja abivajajatele. Abivajajatelt ja vabatahtlikelt küsitakse umbes 1 kuu ja 1 aasta peale teenusega liitumist tagasisidet teenuse toimimise ja selle kohta, kas ja mil määral on teenuses osalemine muutnud nende igapäevaelu.
Oktoober 2013
Abivajajate ja vabatahtlike otsimine olemasolevates KOVides ja koostöö laiendamine teistesse KOVidesse, lepingute sõlmimine. Teenuse reklaamimine. Tagasiside küsimine teenuse kasutusmugavuse ja toimimise kohta. Projekti kokkuvõtte tegemine.
Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga otsitakse häirenupu teenust vajavad inimesed, tutvustatakse neile teenust ja selle poolt pakutavaid hüvesid ning võimalusi. Koostöös abivajaja ja KOVi esindajaga otsitakse abivajajale vabatahtlik reageerija. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimine. Teenuse tutvustamine ja reklaamimine. Abivajajatelt ja vabatahtlikelt küsitakse umbes 1 kuu ja 1 aasta peale teenusega liitumist tagasisidet teenuse toimimise ja selle kohta, kas ja mil määral on teenuses osalemine muutnud nende igapäevaelu. Projekti lõppkokkuvõtte tegemine koos kolmanda poolaasta ja kogu projekti perioodi analüüsiga, mis valmib novembris oktoobri lõpu seisuga.

 

 

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.