• MTÜ Eesti Naabrivalve üldkoosolekute protokollid
MTÜ Eesti Naabrivalve ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

27.04.2018                                                                        2018 aasta üldkoosoleku protokoll pdf.
Tallinnas Neitsitorni kohvikus

27.04.2018 kell 18.04 kuni 19.11

Koosoleku juhataja: Marek Väljari
Koosoleku protokollija: Lauri Tabur

Koosolekust võttis osa 22 inimest, sealhulgas 2 juhatuse liiget ning ühingu tegevjuht. Osalejad on märgitud eraldi registreerimislehel, mis on lisatud (lisa 3).

Üldkoosoleku päevakord:

Üldkoosoleku avamine: koosoleku juhataja ja protokollija valimine ning päevakorra kinnitamine.

1. Ühingu 2017. majandusaasta ülevaade ja  aruande  kinnitamine;
2. Ühingu tegevuskava aastaks 2018;
3. Ühingu liikmemaksu  suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile 3.7;
4. Juhatuse tegevuse kokkuvõte 2015-2018;
5. Juhatuse valimine 2018-2021;
6. Revidendi valimine 2018 aasta majandusaasta aruande revideerimiseks;
7. Kohapeal tekkinud küsimused.

Hääletamine: päevakorra kinnitamise poolt hääletasid ühehäälselt kõik kohalviibinud. Vastu ja erapooletuid ei olnud.

Üldkoosoleku otsus: kinnitada päevakord.

Marek Väljari: palun hääletada, kes on selle poolt, et koosoleku juhatajaks määrata Marek Väljari ja protokollijaks Lauri Tabur?

Hääletamine: Marek Väljari valiti koosoleku juhatajaks ja Lauri Tabur protokollijaks ühehäälselt. Vastu ja erapooletuid ei ole.

1. Ühingu 2017. majandusaasta ülevaade ja  aruande  kinnitamine

Marek Väljari tutvustas ühingu 2017. aasta tegevusi ja algatatud projekte. Aasta jooksul lisandus
17 sektorit 304 liikmega. Enim lisandus liikmeid Harjumaal: 147. Aasta lõpuks on ühingul 581
sektorit 11340 liikmega. Ühingu 2017. aasta tulud olid 66 499 eurot (2016. aastal 63 102 eurot)
ning kulud 64 968 eurot (2016. aastal 63 102 eurot). Majandusaasta rahaliseks tulemiks oli 1534
eurot.

Marek väljari luges ette ka audiitor Andrus Kirsipuu arvamuse (lisa 2), mille järgselt osalejad hääletasid 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamist.

Hääletamine:  ühingu     2017.  aasta  majandusaasta  aruande  kinnitamise  poolt  hääletasid  kõik kohalolnud ühingu liikmed. Vastu ja erapooletuid ei olnud.

Üldkoosolek otsustas: kinnitada ühingu 2017. aasta majandusaasta aruanne (lisa 1).

2. Ühingu tegevuskava aastaks 2018

Marek Väljari tutvustas ühingu 2018. aasta tegevuskava:

a. Jätkata stabiilse rahastuse tagamine ettevõtte jätkusuutlikuks tegutsemiseks
b. Meediakajastuse kasvatamine ja imagokujundamine:
Üleriigilises meedias,
ühingu kodulehel ja 
sotsiaalmeedias
c. Naabrivalve sektorite aktiivsuse kasvatamine läbi aktiivse infovahetuse ühingu liikmetega
d. Häirenupu projekti jätkamine
e. Kampaaniad: „Hea Naaber 2018“ ja „Hea Ametnik 2018“
f. Osalemine Siseministeeriumi eestvedamisel STAK 2020-2030 koostamise töörühmas
g. Osalemine Maakondlikes turvanõukogudes turvanõukogu liikmena (Ida-Virumaa, LääneVirumaa, Raplamaa, Järvamaa, Harjumaa, Pärnumaa(?))
h. Osalemine PäA, PPA ja KOV ohutuspäevadel.

Koosoleku juhataja palus osalejal hääletada tegevuskava.

Hääletamine:  ühingu     2018.  aasta  tegevuskava  kinnitamise  poolt  hääletasid  kõik  kohalolnud ühingu liikmed. Vastu ja erapooletuid ei olnud.

Üldkoosolek  otsustas:  Kinnitada ühingu 2018. aasta tegevuskava.

3. Ühingu liikmemaksu  suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile 3.7

Marek Väljari: ENV juhatus on teinud ettepaneku jätta liikmemaksu ja liitumistasu summad muutmata - liitumine 1 eujro leibkonna kohta ja aastamaks samuti 1 euro leibkonna kohta. Juriidiliste isikute puhul on liitumistasu 10 eurot ja aastamaks samuti 10 eurot.

Koosoleku juhataja palub hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada maksud vastavalt juhatuse ettepanekule.

Hääletamine: Liikmemaksu ja liitumistasu summade muutmata jätmise poolt hääletasid kõik kohalviibinud ühingu liikmed. Vastu ja erapooletuid ei ole.

Üldkoosolek otsustas: jätta liikmemaksu ja liitumistasu summad muutmata.

4. Juhatuse tegevuse kokkuvõte 2015-2018

Marek Väljari andis ülevaate juhatuse tegevustest aastatel 2015 kuni 2018:

a. Ühingu strateegiline juhtimine
b. Ühingu arengukava 2016-2021 koostamine
c. Ühingu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine ja liikmete registri pidamine
d. Raamatupidamis- ja majasusaasta aruannete koostamine ja esitamine üldkoosolekule
e. Juhatuse koosolekute korraldamine ja läbiviimine
f. Ühingu esindamine ja kontaktide loomine rahvusvahelistes organisatsioonides (EUNWA, jt)
g. Kontaktide loomine riiklikul tasemel.

Ülevaade võeti kohalviibinud ühingu liikmete poolt teadmiseks.

5. Juhatuse valimine 2018-2021

Marek Väljari: kuna juhatuse liikmete volitused lõppevad käesoleval aastal, peab üldkoosolek
uuesti nimetama juhatuse. Kõik eelmise valimisperioodi juhatuse liikmed on andnud nõusoleku
kandideerida ka järgmiseks valimisperioodiks. Uusi sooviavaldusi ühingu juhatusse kuulumiseks
laekunud ei ole.

Lauri Tabur ja Tarmo Vaik tutvustasid ennast kohalviibinutele. Marek Väljari tutvustas Tiina Ristmäe ja Veiko Randlaise kandidatuure, misjärel palus ühingu liikmeil hääletada, kes on selle poolt, et senine juhatus jätkab samas koosseisus.

Hääletamine: kõik kohalviibinud ühingu liikmed hääletasid juhatuse samas koosseisus jätkamise poolt. Vastu ja erapooletuid ei olnud.

Üldkoosolek otsustas: Eesti Naabrivalve MTÜ juhatuse liikmetena jätkavad Lauri Tabur, Tarmo Vaik, Tiina Ristmäe ja Veiko Randlaine.
 
6. Revidendi valimine 2018 aasta majandusaasta aruande revideerimiseks

Marek Väljari: palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada ühingu 2018. aasta revidendiks Andrus Kirsipuu?

Hääletamine: Andrus Kirsipuu revidendiks valimise poolt hääletasid kõik kohal viibinud ühingu liikmed. Vastu ja erapooletuid ei olnud.

Üldkoosolek otsustas: Eesti Naabrivalve MTÜ 2018. aasta revidendiks nimetada Andrus Kirsipuu.

7. Kohapeal tekkinud küsimused

Koosolekul  osalejad  tundsid  huvi  ENV  koostööpartneri  CrabSec  lahenduse  ning  Häirenupu teenusega liitumise vastu. Marek Väljari jagas asjakohaseid selgitusi.

Lisad:

1. MTÜ Eesti Naabrivalve 2017. aasta majandusaasta aruanne
2. Andrus Kirsipuu poolt koostatud revidendi arvamus
3. Üldkoosolekul osalejate registreerimisleht


Marek Väljari                                                                         Lauri Tabur
Üldkoosoleku juhataja                                                           Üldkoosoleku protokollija