• MTÜ Eesti Naabrivalve üldkoosolekute protokollid
MTU Eesti Naabrivalve ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

17.05.2017                                                            2017 aasta üldkoosoleku protokoll pdf.
Tallinna Loomaaia Konverentsikeskus

17.05.2017 kell 18.05 kuni 18.35

Koosoleku juhataja: Marek Väljari
Koosoleku protokollija: Lauri Tabur

Koosolekust võttis osa kokku 20 inimest, sealhulgas 2 juhatuse liiget, ühingu tegevjuht, 17 naabrivalve sektorite esindajat. Osalejad on märgitud registreerimislehel, mis on lisatud.

Üldkoosoleku päevakord:

Üldkoosoleku avamine: koosoleku juhataja ja protokollija valimine ning päevakorra kinnitamine.


1. ENV ühingu 2016. majandusaasta ülevaade ja  aruande  kinnitamine;

Ühingu 2016 aasta majandusaasta aruandega saate tutvuda meie kodulehel või meie kontoris Tallinnas Tatari 12, kui sellekohasest soovist meile teada annate.

2. ENV ühingu tegevuskava aastaks 2017;

3. ENV ühingu liikmemaksu  suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile 3.7.

Väljavõte põhikirjast:

3.7. Liikmemaksu suurus määratakse igal aastal üldkoosoleku poolt.

ENV juhatus teeb ettepaneku jätta liikmemaksu ja liitumistasu summad muutmata – liitumine 1 euro leibkonna kohta ja aastamaks samuti 1 euro leibkonna kohta. Juriidiliste isikute puhul on liitumistasu 10 eurot ja aastamaks 10 eurot.

4. Revidendi valimine 2017 aasta majandusaasta aruande revideerimiseks;

5. Kohapeal tekkinud küsimused.

Hääletamine: Päevakorra kinnitamise poolt hääletasid ühehäälselt kõik kohalviibinud ühingu liikmed. Vastu pole, erapooletuid pole.

Üldkoosoleku otsus: Kinnitada päevakord.

Marek Väljari:
Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada tänase koosoleku juhatajaks Marek Väljari ning protokollijaks Lauri Tabur.

Hääletamine: Marek Väljari koosoleku juhatajaks ja Lauri Tabur koosoleku protokollijaks määramise   poolt   hääletasid   ühehäälselt   kõik   kohalviibinud   ühingu   liikmed.   Vastu   pole, erapooletuid pole.

Üldkoosoleku   otsus: Marek Väljari koosoleku   juhatajaks   ja   Lauri Tabur   koosoleku protokollijaks.

1. ENV ühingu 2016. majandusaasta ülevaade ja  aruande  kinnitamine.

Marek  Väljari  tutvustab  2016.  a.  majandusaastal  läbiviidud  tegevusi  ja  algatatud  projekte. Aasta jooksul lisandus 348 majapidamist ja 27 naabrivalvepiirkonda. Kokku aasta lõpu seisuga 575 piirkonda, 11397 liikmega. Tulud 2016: 63102, 2015: 114289. Suurim toetaja Siseministeerium. Kulud 2016: 63102, 2015: 114219. 2016.a. majandusaasta aruanne lisatud protokollile (lisa 1).

Marek Väljari
loeb ette ka audiitori arvamuse.

Marek Väljari:
  Palun  hääletada,  kes  on  selle  poolt,  et  kinnitada  2016.  a.  majandusaasta aruanne?

Hääletamine:
  Ühingu  2016.  a.  majandusaasta  aruande  kinnitamise  poolt  hääletasid  kõik kohalviibinud  ühingu  liikmed. Vastu  ja erapooletuid ei ole, seega on  majandusaasta aruanne kinnitatud ühehäälselt.  

Üldkoosolek otsustas: Kinnitada ühingu 2016. a. majandusaasta aruanne (lisa 1).

2.Ühingu tegevuskava aastaks 2017. Marek Väljari  tutvustab tegevuskava aastaks 2017 a.:

A. Jätkata stabiilse rahastuse tagamine ettevõtte jätkusuutlikuks tegutsemiseks
B. Meediakajastuse kasvatamine ja imagokujundamine:
    I.üleriigilises meedias,  
    II.ühingu kodulehel ja  
    III.sotsiaalmeedias
C. Naabrivalve sektorite aktiivsuse kasvatamine läbi aktiivse infovahetuse ühingu liikmetega
D. Häirenupu projekti jätkamine
E. Hea naaber kampaania
F. Parim ametnik kampaania

Marek Väljari: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada ühingu tegevuskava aastaks 2017.

Hääletamine:  Ühingu  2017.  a.  tegevuskava  kinnitamise  poolt  hääletasid  ühehäälselt  kõik kohalviibinud ühingu liikmed. Vastu pole, erapooletuid pole. Üldkoosolek otsustas: Kinnitada ühingu 2017. aasta tegevuskava.

3. ENV ühingu liikmemaksu suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile 3.7.


Marek  Väljari:  ENV  juhatus  teeb  ettepaneku  jätta  liikmemaksu  ja  liitumistasu  summad muutmata –  liitumine  1  euro  leibkonna  kohta  ja  aastamaks  samuti  1  euro  leibkonna  kohta. Juriidilistel isikute puhul on liitumistasu 10 eurot ja aastamaks 10 eurot.

Marek Väljari: Palun  hääletada,  kes  on  selle  poolt,  et  kinnitada  liikmemaksud  vastavalt juhatuse ettepanekule.

Hääletamine:  Liikmemaksu  ja  liitumistasu  summade  muutmata  jätmise  poolt  hääletasid  enamus kohalviibinud ühingu liikmed. Vastu pole, erapooletuid oli üks hääletanu.

Üldkoosolek otsustas: Jätta liikmemaksu ja liitumistasu summad muutmata.

4.Revidendi kinnitamine.

Marek Väljari:  Palun  hääletada,  kes  on  selle  poolt,  et  kinnitada  revidendiks   Andrus Kirsipuu.

Hääletamine:   Andrus   Kirsipuu   revidendiks   valimise   poolt   hääletasid   ühehäälselt   kõik kohalviibinud ühingu liikmed. Vastu pole, erapooletuid pole. Üldkoosoleku otsus: kinnitada revidendiks Andrus Kirsipuu.

5. Kohapeal tekkinud küsimusi ei olnud.

Lisad:

1. MTÜ Eesti Naabrivalve 2016. aasta majandusaasta aruanne
2. Andrus Kirsipuu poolt koostatud revidendi akt
3. Osalejate registreerimisleht


Marek Väljari                                                                         Lauri Tabur
Üldkoosoleku juhataja                                                           Üldkoosoleku protokollija