• MTÜ Eesti Naabrivalve üldkoosolekute protokollid
MTU Eesti Naabrivalve ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

05.05.2016.                                                             2016 aasta üldkoosoleku protokoll pdf.
Hotelli Sokos konverentsikeskuses,
Viru väljak 4, 10111 Tallinn

Koosolek algas kell 17:30 ja lõppes kell 18:40.

Koosolekut juhatas Tiina Ristmäe
Koosolekut protokollis Tarmo Vaik

Koosolekust võttis osa kokku 21 inimest, sealhulgas 4 juhatuse liiget, ühingu tegevjuht, 16 naabrivalve sektorite esindajat. Osalejad on märgitud registreerimislehel.

Üldkoosoleku avamine. Päevakorra tutvustamine.

Päevakord:


1. Eesti Naabrivalve ühingu 2015. majandusaasta ülevaade ja  aruande  kinnitamine.

Ühingu 2015 aasta majandusaasta aruandega saate tutvuda meie kodulehel või meie kontoris Tallinnas Tatari 12 või posti teel, kui sellekohasest soovist meile teada annate.

2. ENV ühingu tegevuskava aastaks 2016.

3. Arengukava tutvustus ja kinnitamine.

4. ENV ühingu liikmemaksu  suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile 3.7.

Väljavõte põhikirjast:

3.7. Liikmemaksu suurus määratakse igal aastal üldkoosoleku poolt.

ENV juhatus teeb ettepaneku jätta liikmemaksu ja liitumistasu summad muutmata – liitumine 1 euro leibkonna kohta ja aastamaks samuti 1 euro leibkonna kohta. Juriidiliste isikute puhul on liitumistasu 10 eurot ja aastamaks 10 eurot.

5. Revidendi valimine 2016 aasta majandusaasta aruande revideerimiseks.

6. Kohapeal tekkinud küsimused.


Hääletamine: Päevakorra kinnitamise poolt hääletasid ühehäälselt kõik kohalviibinud ühingu liikmed. Vastu pole, erapooletuid pole.

Üldkoosoleku otsus: Kinnitada päevakord.

Tiina Ristmäe: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada tänase koosoleku juhatajaks Tiina Ristmäe ning protokollijaks Tarmo Vaik.

Hääletamine: Tiina Ristmäe koosoleku juhatajaks ja Tarmo Vaik koosoleku protokollijaks määramise poolt hääletasid ühehäälselt kõik kohalviibinud ühingu liikmed. Vastu pole, erapooletuid pole.

Üldkoosoleku otsus: Tiina Ristmäe koosoleku juhatajaks ja Tarmo Vaik koosoleku protokollijaks.


1.    ENV ühingu 2015. majandusaasta ülevaade ja  aruande  kinnitamine.

Marek Väljari tutvustab 2015. a. majandusaastal läbiviidud tegevusi ja algatatud projekte. 2015.a.  majandusaasta aruanne lisatud protokollile (lisa 1).

Tiina Ristmäe: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada 2015. a. majandusaasta aruanne?

Hääletamine: Ühingu 2015. a. majandusaasta aruande kinnitamise poolt hääletasid kõik kohalviibinud ühingu liikmed. Vastu ja erapooletuid ei ole, seega on majandusaasta aruanne kinnitatud ühehäälselt.

Üldkoosolek otsustas: Kinnitada ühingu 2015. a. majandusaasta aruanne (lisa 1).

 2.    Ühingu tegevuskava aastaks 2016.

 Marek Väljari  tutvustab tegevuskava aastaks 2016

  1. Jätkata stabiilse rahastuse tagamine ettevõtte jätkusuutlikuks tegutsemiseks
  2. Meediakajastuse kasvatamine ja imagokujundamine:

                                          i.    Üleriigilises meedias,

                                         ii.    ühingu kodulehel ja

                                        iii.    sotsiaalmeedias

  1. Naabrivalve sektorite aktiivsuse kasvatamine läbi aktiivse infovahetuse ühingu liikmetega
  2. Häirenupu projekti jätkamine
  3. Hea Naaber kampaania
  4. Parim ametnik kampaania

 Tiina Ristmäe: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada ühingu tegevuskava aastaks 2016.

Hääletamine: Ühingu 2016. a. tegevuskava kinnitamise poolt hääletasid ühehäälselt kõik kohalviibinud ühingu liikmed. Vastu pole, erapooletuid pole.

Üldkoosolek otsustas: Kinnitada ühingu 2016 aasta tegevuskava.

3.    Arengukava tutvustus ja kinnitamine.

Tiina Ristmäe: tutvustab ühingu arengukava aastateks 2016-2021, milles toob esile arengukava põhipunktid:
1. Vähem kuritegusid ja suurem turvatunne

2. Teadlikkuse kasvatamine ja liikmete arvu tõstmine

3. Usaldusväärsuse tõstmine

4. Koostöö valdkonna partneritega Eestis ja teistes riikides

Tiina Ristmäe: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada Arengukava aastateks 2016-2021.

Hääletamine: Ühingu arengukava kinnitamise poolt hääletasid ühehäälselt kõik kohalviibinud ühingu liikmed. Vastu pole, erapooletuid pole.

Üldkoosolek otsustas: Kinnitada ühingu arengukava aastateks 2016-2021.

4.    ENV ühingu liikmemaksu suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile 3.7.

Marek Väljari: ENV juhatus teeb ettepaneku jätta liikmemaksu ja liitumistasu summad muutmata – liitumine 1 euro leibkonna kohta ja aastamaks samuti 1 euro leibkonna kohta. Juriidilistel isikute puhul on liitumistasu 10 eurot ja aastamaks 10 eurot.

Tiina Ristmäe: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada liikmemaksud vastavalt juhatuse ettepanekule.

Hääletamine: Liikmemaksu ja liitumistasu summade muutmata jätmise poolt hääletasid ühehäälselt kõik kohalviibinud ühingu liikmed. Vastu pole, erapooletuid pole.

Üldkoosolek otsustas: Jätta liikmemaksu ja liitumistasu summad muutmata.

5.    Revidendi kinnitamine.

Marek Väljari tegi ettepaneku kinnitada revidendiks ühingu liige ja kauaaegne ning aktiivne sektorivanem Andrus Kirsipuu.

Tiina Ristmäe: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada revidendiks Andrus Kirsipuu.

Hääletamine: Andrus Kirsipuu revidendiks valimise poolt hääletasid ühehäälselt kõik kohalviibinud ühingu liikmed. Vastu pole, erapooletuid pole.

Üldkoosoleku otsus: kinnitada revidendiks Andrus Kirsipuu.

6.    Kohapeal tekkinud küsimused:

 

a. Varastatud esemete järelturul realiseerimise vastu võitlemine koostöös naabrivalvega!

b.    Sotsiaalmeedias hooajaliste varguste eest hoiatamine.

c.    Liikmemaksu kogumine läbi sektori vanema.

d.    Miks on vaja naabrivalve infolehele autode riiklikku registreerimisnumbrit.

e.    Kui liitunud majapidamise kontaktandmed on muutunud ning kui auto on vahetunud aga auto riiklik registreerimisnumber jääb samaks, kas ka siis peaks informatsiooni uuendama naabrivalve infolehel.

f.     Kes peaks olema vallapoolne kontaktisik naabrivalve infolehel, kas vallavanem või abivallavanem või hoopis keegi kolmas?  Viimsis on abivallavanem Margus Talsi.Tiina Ristmäe                       Tarmo Vaik

Üldkoosoleku juhataja       Üldkoosoleku protokollija